GLN Phạm Hùng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Pre-IELTS
08:30-11:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
08-06-2018
60 8,836,000 (-30%)
12,623,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
08:00-10:00
Sun
10-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
08:00-10:00
Sat
16-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
14:00-16:00
Sun
17-06-2018
30 18,900,000 (-30%)
27,000,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
15:00-17:00
Sun
17-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
18-06-2018
60
10,692,000 11,360,000 12,029,000 13,365,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu
19-06-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
09:00-11:30
Tue/Thu
19-06-2018
60 9,356,000 (-30%)
13,365,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
08:30-11:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
21-06-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
21-06-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
22-06-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
08:00-10:00
Sat
23-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Sun
24-06-2018
60 8,836,000 (-30%)
12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu18:00-21:00; /Sun16:00-19:00;
24-06-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Discoverers_6
08:00-10:00
Sun
24-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Achievers_7
08:00-10:00
Sun
24-06-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-06-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
27-06-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Sun
01-07-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
MATHEMETHICS
09:00-12:00
Sun
01-07-2018
24 4,788,000 (-30%)
6,840,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
10:15-12:15
Sun
01-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
02-07-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
02-07-2018
60 8,836,000 (-30%)
12,623,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
02-07-2018
60 8,836,000 (-30%)
12,623,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
03-07-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
14:00-17:00
Tue/Thu
05-07-2018
20 14,000,000 (-30%)
20,000,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
07-07-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Achievers_7
15:00-17:00
Sat
07-07-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
09:00-12:00
Sun
08-07-2018
40 6,930,000 (-30%)
9,900,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Sun
08-07-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
10:15-12:15
Sun
08-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
09-07-2018
60
10,692,000 11,360,000 12,029,000 13,365,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11-07-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
MATHEMETHICS
17:30-19:00
Mon/Fri
13-07-2018
24
5,472,000 5,814,000 6,156,000 6,840,000
Đăng ký ngay
MATHEMETHICS
19:15-20:45
Mon/Fri
13-07-2018
24
5,472,000 5,814,000 6,156,000 6,840,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Sun
15-07-2018
60 8,836,000 (-30%)
12,623,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
15:00-17:00
Sun
15-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
17-07-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
17-07-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:30
Sat/Sun
22-07-2018
100 13,860,000 (-30%)
19,800,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
14:00-16:00
Sun
22-07-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
17:30-19:30
Mon/Wed
23-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
17:30-19:30
Mon/Wed
23-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Tue/Thu
26-07-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
08:30-11:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
26-07-2018
40 6,930,000 (-30%)
9,900,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
14:00-16:00
Sat
28-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
08:00-10:00
Sun
29-07-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
04-08-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_2
10:15-12:15
Sat
04-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Sun
05-08-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
10:15-12:15
Sun
05-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-08-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-08-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
09-08-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
08:00-10:00
Sat
11-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
10:15-12:15
Sat
11-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
14:00-17:00
Sun
12-08-2018
40 6,930,000 (-30%)
9,900,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
13-08-2018
60
10,692,000 11,360,000 12,029,000 13,365,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
13-08-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
14-08-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
08:00-10:00
Sun
19-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
24-08-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
10:15-12:15
Sun
26-08-2018
100 13,860,000 (-30%)
19,800,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
01-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
English for Kids
14:00-16:00
Sun
02-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-16:00
Sun
09-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
06-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-16:00
Sat
13-10-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
03-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Sun
04-11-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
01-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay

GLN TRÀNG THI

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Mocktest
09:00-12:00
Sun
17-06-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
SC_Club_Cooking & Bakery
14:00-16:30
Mon/Wed
18-06-2018
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Club_Dance
14:00-16:30
Mon/Wed
18-06-2018
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
19-06-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
19-06-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
19-06-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
19-06-2018
22.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
19-06-2018
22.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
19-06-2018
22.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Wed/Fri
22-06-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
10:15-12:15
Sat
23-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-06-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
16:15-18:15
Sat
30-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
16:15-18:15
Sat
30-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
08:00-10:00
Sun
01-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
10:15-12:15
Sun
01-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
03-07-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
SC_Club_Cooking & Bakery
14:00-16:30
Mon/Wed
09-07-2018
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Club_Dance
14:00-16:30
Mon/Wed
09-07-2018
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_KIds1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
10-07-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
10-07-2018
22.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
10-07-2018
22.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11-07-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
14:00-16:00
Sat
14-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
15-07-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_4
10:15-12:15
Sun
15-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
16-07-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:15-21:15
Mon/Fri18:15-21:15;
16-07-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
23-07-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Discoverers_6
08:00-10:00
Sun
29-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-16:00
Sun
29-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu
31-07-2018
100
16,830,000 17,882,000 18,934,000 21,038,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
01-08-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
03-08-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
16-08-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
19-08-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
16-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
21-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
18-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
16-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Nguyễn Thị Định

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
08-06-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
20-06-2018
60 6,549,000 (-30%)
9,356,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
27-06-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
29-06-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
14:00-16:30
Sat
30-06-2018
10 2,310,000 Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
05-07-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Tue/Thu/Fri
05-07-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
09-07-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
10-07-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
10-07-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Wed/Fri
25-07-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-07-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-08-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
06-08-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
08-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
14-08-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
28-08-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
03-09-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
03-09-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
10-09-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Sat
15-09-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
22-09-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
03-10-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay

JOLO Trần Đại Nghĩa

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
IELTS_Private
14:00-16:00
Wed/Fri
06-06-2018
4 0 Đăng ký ngay
IELTS_Private
09:30-11:00
Tue/Wed/Thu09:30-11:00; /Sat15:30 - 17:0;
09-06-2018
13 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
English for Communication_1
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
14-06-2018
12.5 0 Đăng ký ngay
General English
10:00-11:30
Tue/Thu/Sat10:00-11:30;
19-06-2018
66 51,975,000 (-30%)
74,250,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
10:00-11:30
Tue/Thu/Sat10:00-11:30;
19-06-2018
66 51,975,000 (-30%)
74,250,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
22-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
19:00-21:30
Tue/Thu/Sat
26-06-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
27-06-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
09:00-11:00
Sat
30-06-2018
10 0 Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
14:30-16:30
Sat
30-06-2018
10 0 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
07-07-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
09-07-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
11-07-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
12-07-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
19-07-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
27-07-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
27-07-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-08-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
13-08-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
13-08-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
10-09-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay

JOLO Võ Văn Tần

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Trial Speaking
17:30-19:30
Sun
10-06-2018
10 2,100,000 Đăng ký ngay
Private
16:30-18:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
11-06-2018
12 3,202,800 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
20-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
21-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
24-06-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
02-07-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-07-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
14:00-17:00
Sat/Sun
07-07-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
10-07-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
24-07-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
07-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
13-08-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
05-09-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
14:00-17:00
Sat/Sun
17-11-2018
100 10,309,000 (-30%)
14,727,000
Đăng ký ngay

JOLO Thụy Khuê

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Pre-IELTS
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
08-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
17-06-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
SC_Kids1
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Thu09:00-
18-06-2018
52.5
5,766,000 6,126,000 6,486,000 7,207,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
14:30-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
3,622,000 3,849,000 4,075,000 4,528,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
21-06-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
29-06-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
29-06-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
02-07-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
03-07-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
10:00-12:00
Sun
08-07-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
09-07-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
5,046,000 5,361,000 5,676,000 6,307,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
3,622,000 3,849,000 4,075,000 4,528,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
09:30-11:30
Sat
14-07-2018
10 0 Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
17:00-19:00
Sat17:00-19:00;
14-07-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
17-07-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
22-07-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-07-2018
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-07-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
01-08-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:00-20:00
Tue/Thu/Sat
14-08-2018
100
11,782,000 12,518,000 13,254,000 14,727,000
Đăng ký ngay
Achievers_1
19:15-20:45
Tue/Sat19:15-20:45;
15-08-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
26-08-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
23-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
16:30-18:30
Sat16:30-18:30;
27-10-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
28-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
25-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
23-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Tân Cảng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
IELTS Introduction
09:30-11:30
Mon/Wed/Fri
08-06-2018
60 11,060,000 (-30%)
15,800,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
19:00-20:30
Mon/Wed
12-06-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
17:30-19:00
Tue/Thu
19-06-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
14:15-15:45
Sat/Sun
23-06-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
25-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:30-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
25-06-2018
27.5
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
Achievers_6
19:10-20:40
Tue/Thu
10-07-2018
45
9,998,000 10,623,000 11,248,000 12,498,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
16-07-2018
27.5
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
08:00-09:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-09:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
16-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
19:00-20:30
Mon/Wed
30-07-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
17:30 - 19:0
Mon/Wed
15-10-2018
60
13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
17:30-19:00
Tue/Thu
30-10-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
17:30 - 19:0
Mon/Wed
27-02-2019
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
17:30-19:00
Tue/Thu
19-03-2019
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn