«
  »

  GLN Phạm Hùng

  Khoá học Lịch
  Bắt đầu
  (d-m-y)
  Thời gian
  (h)
  Học phí (VND)
  Giá đăng ký trước 60 ngày
  Giá đăng ký trước 30 ngày
  Giá đăng ký trước 15 ngày
  Giá đăng ký trước 14 ngày
  Đăng ký
  Discoverers_4A
  08:00-10:00
  Sun
  13-01-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_5A
  14:00-16:00
  Sun
  13-01-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_2A
  15:00-17:00
  Sun
  20-01-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Achievers_8
  14:00-16:00
  Sun
  20-01-2019
  45
  8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
  Đăng ký ngay
  GE Pre-Intermediate
  19:00-21:00
  Mon/Wed19:00-21:00; /Fri18:30-20:30;
  21-01-2019
  90
  15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  18:00-21:00
  Mon/Fri18:00-21:00;
  21-01-2019
  60
  10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Tue/Thu
  24-01-2019
  75
  13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  09:00-12:00
  Sun
  27-01-2019
  60 8,836,000 (-30%)
  12,623,000
  Đăng ký ngay
  GE Intermediate
  19:00-21:00
  Mon/Wed19:00-21:00; /Fri18:30-20:30;
  28-01-2019
  90
  15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
  Đăng ký ngay
  CREATIVITY
  17:45-19:15
  Mon/Wed
  28-01-2019
  24
  5,184,000 5,508,000 5,832,000 6,480,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_1
  17:45-19:15
  Mon/Wed
  13-02-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction (new)
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  15-02-2019
  90
  15,200,000 16,150,000 17,100,000 19,000,000
  Đăng ký ngay
  Speaking & Writing II
  18:00-21:00
  Thu/Sat
  16-02-2019
  40
  7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_2
  08:00-10:00
  Sat
  16-02-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_3
  08:00-10:00
  Sat
  16-02-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Speaking & Writing II
  09:00-12:00
  Sun
  17-02-2019
  40 6,930,000 (-30%)
  9,900,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_3A
  08:00-10:00
  Sun
  17-02-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Array
  08:00-10:00
  Sun
  17-02-2019
  60
  10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
  Đăng ký ngay
  Corporation
  13:30-16:30
  Tue/Thu
  19-02-2019
  60 14,850,000 Đăng ký ngay
  IELTS Introduction (new)
  18:00-21:00
  Tue/Thu
  21-02-2019
  60
  10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_4A
  17:30-19:30
  Tue/Thu
  21-02-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Speaking & Writing II
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  22-02-2019
  40
  7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_3
  14:00-16:00
  Sat
  23-02-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction (new)
  09:00-12:00
  Sun
  24-02-2019
  90 13,300,000 (-30%)
  19,000,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  09:00-12:00
  Sun
  24-02-2019
  75 11,695,000 (-30%)
  16,707,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_6B
  08:00-10:00
  Sun
  24-02-2019
  45
  9,306,000 9,888,000 10,470,000 11,633,000
  Đăng ký ngay
  Pre-School
  10:15-12:15
  Sun
  24-02-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  25-02-2019
  90
  15,200,000 16,150,000 17,100,000 19,000,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  25-02-2019
  75
  13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
  Đăng ký ngay
  GE Pre-Intermediate
  18:30-21:00
  Tue/Thu
  26-02-2019
  90
  15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Tue/Thu
  26-02-2019
  75
  14,100,000 14,981,000 15,863,000 17,625,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  18:00-21:00
  Tue/Thu
  26-02-2019
  60
  10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sat
  02-03-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  09:00-12:00
  Sun
  03-03-2019
  75 11,695,000 (-30%)
  16,707,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_1
  16:15-18:15
  Sun
  03-03-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Achievers_7
  14:00-16:00
  Sat
  09-03-2019
  45
  8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
  Đăng ký ngay
  GE Elementary
  18:30-21:00
  Mon/Wed/Fri
  11-03-2019
  90
  15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
  Đăng ký ngay
  GE Intermediate
  18:30-21:00
  Thu/Sat
  14-03-2019
  90
  15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction (new)
  09:00-12:00
  Sun
  17-03-2019
  90 13,300,000 (-30%)
  19,000,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_2
  14:00-16:00
  Sun
  24-03-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Pre-School
  14:00-16:00
  Sun
  24-03-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sat
  06-04-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  GE Pre-Intermediate
  09:00-12:00
  Sun
  07-04-2019
  90 13,860,000 (-30%)
  19,800,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  09:00-12:00
  Sun
  07-04-2019
  60 8,836,000 (-30%)
  12,623,000
  Đăng ký ngay
  English for Teens
  08:00-10:00
  Sun08:00-10:00;
  07-04-2019
  45
  8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_5
  14:00-16:00
  Sun
  07-04-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Speaking & Writing
  18:00-21:00
  Tue/Thu
  09-04-2019
  40
  9,024,000 9,588,000 10,152,000 11,280,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sat
  04-05-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sat
  01-06-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  GE Pre-Intermediate
  09:00-11:30
  Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
  03-06-2019
  100 13,860,000 (-30%)
  19,800,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  09:00-12:00
  Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
  03-06-2019
  75 12,338,000 (-30%)
  17,625,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_6B
  10:15-12:15
  Sun
  16-06-2019
  45
  9,306,000 9,888,000 10,470,000 11,633,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sat
  06-07-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sat
  03-08-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sat
  07-09-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sat
  05-10-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sat
  02-11-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sat
  07-12-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay

  GLN TRÀNG THI

  Khoá học Lịch
  Bắt đầu
  (d-m-y)
  Thời gian
  (h)
  Học phí (VND)
  Giá đăng ký trước 60 ngày
  Giá đăng ký trước 30 ngày
  Giá đăng ký trước 15 ngày
  Giá đăng ký trước 14 ngày
  Đăng ký
  Discoverers_5A
  14:00-16:00
  Sat
  12-01-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Achievers_5
  14:00-16:00
  Sun
  13-01-2019
  45
  8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction (new)
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  14-02-2019
  60
  10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  15-02-2019
  75
  13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  17-02-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Discoverers_3A
  14:00-16:00
  Sun
  17-02-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  GE Intermediate
  18:30-21:00
  Tue/Thu
  19-02-2019
  90
  15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  21-02-2019
  60
  10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_1A
  14:00-16:00
  Sat
  23-02-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_5A
  10:15-12:15
  Sun
  24-02-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  GE Elementary
  18:30-21:00
  Mon/Wed/Fri
  25-02-2019
  90
  15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
  Đăng ký ngay
  GE Pre-Intermediate
  18:30-21:00
  Tue/Thu/Sat
  28-02-2019
  90
  15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_1A
  10:15-12:15
  Sun
  10-03-2019
  90
  18,613,000 19,776,000 20,939,000 23,266,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction (new)
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  11-03-2019
  90
  15,200,000 16,150,000 17,100,000 19,000,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  14-03-2019
  75
  14,100,000 14,981,000 15,863,000 17,625,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  15-03-2019
  90
  15,200,000 16,150,000 17,100,000 19,000,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_4
  14:00-16:00
  Sat
  16-03-2019
  60
  11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  17-03-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Achievers_8
  14:00-16:00
  Sun
  17-03-2019
  45
  8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
  Đăng ký ngay
  Achievers_8
  14:00-16:00
  Sat
  23-03-2019
  45
  8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  21-04-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Speaking & Writing II
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  27-04-2019
  40
  7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  19-05-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  16-06-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  21-07-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  18-08-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  15-09-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  20-10-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  17-11-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  15-12-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay

  JOLO Nguyễn Thị Định

  Khoá học Lịch
  Bắt đầu
  (d-m-y)
  Thời gian
  (h)
  Học phí (VND)
  Giá đăng ký trước 60 ngày
  Giá đăng ký trước 30 ngày
  Giá đăng ký trước 15 ngày
  Giá đăng ký trước 14 ngày
  Đăng ký
  GE Pre-Intermediate
  18:30-20:30
  Mon/Fri
  11-02-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  Speaking & Writing II
  19:00-21:30
  Tue/Thu/Sun
  14-02-2019
  40
  7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction (new)
  18:00-21:00
  Mon/Fri18:00-21:00;
  15-02-2019
  60
  7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  18:00-21:00
  Wed/Sat
  20-02-2019
  60
  7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
  Đăng ký ngay
  Writing for IELTS I
  09:00-11:00
  Sat
  23-02-2019
  10 2,310,000 Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  09:00-12:00
  Sun
  24-02-2019
  60 6,757,000 (-30%)
  9,653,000
  Đăng ký ngay
  GE Elementary
  18:30-21:30
  Mon/Wed/Fri
  25-02-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  27-02-2019
  75
  10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS A
  18:00-21:00
  Wed/Fri
  11-03-2019
  45
  6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Tue/Thu
  12-03-2019
  75
  10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
  Đăng ký ngay
  GE Pre-Intermediate
  18:0 - 21:0
  Tue/Thu
  26-03-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  GE Elementary
  18:00-20:30
  Tue/Thu
  26-03-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS A
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  24-04-2019
  45
  6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  26-04-2019
  75
  10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
  Đăng ký ngay
  General English
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  03-05-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  14-05-2019
  75
  10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS A
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  15-05-2019
  45
  6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
  Đăng ký ngay
  General English
  18:30-20:30
  Mon/Fri
  29-07-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay

  JOLO Trần Đại Nghĩa

  Khoá học Lịch
  Bắt đầu
  (d-m-y)
  Thời gian
  (h)
  Học phí (VND)
  Giá đăng ký trước 60 ngày
  Giá đăng ký trước 30 ngày
  Giá đăng ký trước 15 ngày
  Giá đăng ký trước 14 ngày
  Đăng ký
  IELTS_Private
  15:00-17:00
  Thu15:00-17:00;
  10-01-2019
  10 0 Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  15-01-2019
  75
  10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
  Đăng ký ngay
  GE Pre-Intermediate
  18:00-20:30
  Mon/Wed/Fri
  16-01-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction A
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  21-02-2019
  45
  6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
  Đăng ký ngay
  GE Intermediate
  18:00-21:00
  Mon/Fri18:00-21:00;
  22-02-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  09:00-12:00
  Mon/Wed/Fri
  06-03-2019
  75 9,450,000 (-30%)
  13,500,000
  Đăng ký ngay
  GE Pre-Intermediate
  18:00-20:30
  Tue/Thu/Sat
  07-03-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  GE Elementary
  18:00-20:30
  Mon/Wed/Fri
  08-03-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  18:30-21:30
  Mon/Wed/Fri
  08-03-2019
  90
  12,960,000 13,770,000 14,580,000 16,200,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  14:00-17:00
  Mon/Wed/Fri14:00-17:00;
  13-03-2019
  60 11,340,000 (-30%)
  16,200,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  19-03-2019
  60
  12,960,000 13,770,000 14,580,000 16,200,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  21-03-2019
  75
  10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction B
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  28-03-2019
  45
  6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
  Đăng ký ngay

  JOLO Võ Văn Tần

  Khoá học Lịch
  Bắt đầu
  (d-m-y)
  Thời gian
  (h)
  Học phí (VND)
  Giá đăng ký trước 60 ngày
  Giá đăng ký trước 30 ngày
  Giá đăng ký trước 15 ngày
  Giá đăng ký trước 14 ngày
  Đăng ký
  GE_Private
  19:00-21:00
  Mon/Wed19:00-21:00; /Sat14:00-16:00;
  12-01-2019
  12
  2,880,000 3,060,000 3,240,000 3,600,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction (new)
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  14-01-2019
  60
  7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  21-01-2019
  75
  10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
  Đăng ký ngay
  IELTS_Private
  09:00-11:00
  Mon/Wed/Fri
  21-01-2019
  30 7,350,000 (-30%)
  10,500,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  27-01-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Pre-IELTS (new)
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  12-02-2019
  60
  7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
  Đăng ký ngay
  GE Pre-Intermediate
  18:30-21:00
  Mon/Wed/Fri
  25-02-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  05-03-2019
  75
  10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS A
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  18-03-2019
  45
  6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction A
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  19-03-2019
  45
  6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS B
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  22-04-2019
  45
  6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction B
  18:00-21:00
  Tue/Thu/Sat
  23-04-2019
  45
  6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
  Đăng ký ngay
  Speaking & Writing II
  18:00-20:30
  Tue/Thu/Sat
  07-05-2019
  40
  7,896,000 8,390,000 8,883,000 9,870,000
  Đăng ký ngay
  GE Intermediate
  18:30-21:00
  Mon/Wed/Fri
  27-05-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay

  JOLO Thụy Khuê

  Khoá học Lịch
  Bắt đầu
  (d-m-y)
  Thời gian
  (h)
  Học phí (VND)
  Giá đăng ký trước 60 ngày
  Giá đăng ký trước 30 ngày
  Giá đăng ký trước 15 ngày
  Giá đăng ký trước 14 ngày
  Đăng ký
  Pre-IELTS (new)
  18:0 - 21:0
  Tue/Thu
  10-01-2019
  60
  7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  27-01-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  GE Pre-Intermediate
  18:30-21:00
  Mon/Wed/Fri
  15-02-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  General English
  18:00-20:30
  Tue/Thu/Sat
  16-02-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_4
  16:00-18:00
  Sat
  16-02-2019
  60
  9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
  Đăng ký ngay
  General English
  14:00-16:30
  Mon/Wed/Fri
  18-02-2019
  90 9,702,000 (-30%)
  13,860,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  22-02-2019
  75
  10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
  Đăng ký ngay
  Speaking & Writing
  18:15-21:15
  Sat18:15-21:15;
  23-02-2019
  40
  7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
  Đăng ký ngay
  English for Kids
  09:00-11:00
  Sat09:00-11:00;
  23-02-2019
  60
  9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction (new)
  09:00-12:00
  Sun
  24-02-2019
  60 6,757,000 (-30%)
  9,653,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  24-02-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  IELTS Intensive
  18:0 - 21:0
  Tue/Thu
  26-02-2019
  75
  10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction (new)
  14:00-17:00
  Mon/Wed/Fri
  27-02-2019
  60 6,757,000 (-30%)
  9,653,000
  Đăng ký ngay
  Pre-IELTS A
  18:00-21:00
  Mon/Wed/Fri
  04-03-2019
  45
  6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
  Đăng ký ngay
  General English
  18:0 - 21:0
  Tue/Thu
  14-03-2019
  90
  11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  24-03-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  GE Intermediate
  09:00-12:00
  Mon/Wed
  22-04-2019
  90 9,702,000 (-30%)
  13,860,000
  Đăng ký ngay
  IELTS Introduction A
  09:00-12:00
  Mon/Wed/Fri
  22-04-2019
  45 5,670,000 (-30%)
  8,100,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  28-04-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  26-05-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Pre-School
  16:00-18:00
  Sat
  08-06-2019
  60
  9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
  Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  23-06-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  28-07-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  25-08-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  22-09-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  27-10-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  24-11-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay
  Mocktest
  09:00-12:00
  Sun
  22-12-2019
  3 500,000 Đăng ký ngay

  JOLO Tân Cảng

  Khoá học Lịch
  Bắt đầu
  (d-m-y)
  Thời gian
  (h)
  Học phí (VND)
  Giá đăng ký trước 60 ngày
  Giá đăng ký trước 30 ngày
  Giá đăng ký trước 15 ngày
  Giá đăng ký trước 14 ngày
  Đăng ký
  Discoverers_3A
  19:30-21:00
  Mon/Wed
  13-02-2019
  60
  12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_1A
  18:00-19:30
  Mon/Wed
  18-02-2019
  60
  12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
  Đăng ký ngay
  English for Kids
  16:30-17:30
  Mon/Wed/Fri
  18-02-2019
  45
  8,460,000 8,989,000 9,518,000 10,575,000
  Đăng ký ngay
  Achievers_5
  19:30-21:00
  Mon/Wed
  18-02-2019
  45
  9,998,000 10,623,000 11,248,000 12,498,000
  Đăng ký ngay
  Pre-School
  17:00-18:00
  Mon/Wed
  18-02-2019
  60
  13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_3
  18:30-19:30
  Tue/Thu
  12-03-2019
  60
  13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
  Đăng ký ngay
  Achievers_8
  19:30-21:00
  Tue/Thu
  14-03-2019
  45
  9,998,000 10,623,000 11,248,000 12,498,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_5A
  17:30-19:00
  Tue/Thu
  19-03-2019
  60
  12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
  Đăng ký ngay
  English for Kids
  16:30-18:00
  Tue/Thu
  04-04-2019
  45
  8,460,000 8,989,000 9,518,000 10,575,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_3
  08:30-09:30
  Sat/Sun
  20-04-2019
  60
  13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_3A
  09:30-11:00
  Sat/Sun
  18-05-2019
  45
  8,460,000 8,989,000 9,518,000 10,575,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_3
  18:30-19:30
  Mon/Wed
  27-05-2019
  60
  13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
  Đăng ký ngay
  English for Kids
  16:30-17:30
  Mon/Wed/Fri
  10-06-2019
  45
  8,460,000 8,989,000 9,518,000 10,575,000
  Đăng ký ngay
  English for Kids
  16:30-17:30
  Mon/Wed/Fri
  10-06-2019
  45
  8,460,000 8,989,000 9,518,000 10,575,000
  Đăng ký ngay
  Achievers_6
  19:30-21:00
  Mon/Wed
  10-06-2019
  45
  9,998,000 10,623,000 11,248,000 12,498,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_4
  17:30-18:30
  Mon/Wed
  10-06-2019
  60
  13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
  Đăng ký ngay
  Achievers_9
  19:30-21:00
  Tue/Thu
  04-07-2019
  45
  9,998,000 10,623,000 11,248,000 12,498,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_2A
  18:00-19:30
  Mon/Wed
  22-07-2019
  45
  8,460,000 8,989,000 9,518,000 10,575,000
  Đăng ký ngay
  English for Kids
  16:30-18:00
  Tue/Thu
  30-07-2019
  45
  8,460,000 8,989,000 9,518,000 10,575,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_3
  08:30-09:30
  Sat/Sun
  03-08-2019
  60
  13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_4
  18:30-19:30
  Tue/Thu
  15-10-2019
  60
  13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
  Đăng ký ngay
  Achievers_10
  19:30-21:00
  Tue/Thu
  22-10-2019
  45
  9,998,000 10,623,000 11,248,000 12,498,000
  Đăng ký ngay
  Kindy Tots_4
  18:30-19:30
  Mon/Wed
  30-12-2019
  60
  13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
  Đăng ký ngay
  Discoverers_1A
  17:00-18:30
  Mon/Wed
  01-01-2020
  45
  8,460,000 8,989,000 9,518,000 10,575,000
  Đăng ký ngay

  Đăng ký nhận tư vấn
  Và kiểm tra trình độ miễn phí

  Đăng ký nhận tư vấn