GLN Phạm Hùng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Discoverers_2
10:15-12:15
Sat
04-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
NATURAL SCIENCE
14:00-17:00
Sat
04-08-2018
24 4,788,000 (-30%)
6,840,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Sun
05-08-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
14:00-16:00
Sun
05-08-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
07-08-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
10-08-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
YLE_Movers
17:00-18:00
Sat
11-08-2018
1 200,000 Đăng ký ngay
Discoverers_1
08:00-10:00
Sat
11-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
10:15-12:15
Sat
11-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
YLE_Starters
17:00-18:00
Sat
11-08-2018
1 200,000 Đăng ký ngay
Discoverers_3
10:15-12:15
Sun
12-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Pre-School_Private
14:00-15:00
Sun
12-08-2018
30
6,000,000 6,375,000 6,750,000 7,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
15:00-17:00
Sun
12-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
14:00-17:00
Sun
19-08-2018
40 6,930,000 (-30%)
9,900,000
Đăng ký ngay
GE_Private
15:00-17:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
22-08-2018
60 11,200,000 (-30%)
16,000,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
19:00-21:00
Mon/Wed/Fri
24-08-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:15-21:15
Mon/Wed/Fri
24-08-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
14:00-16:00
Sat
25-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
10:15-12:15
Sun
26-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Achievers_9
08:00-10:00
Sun
26-08-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
15:00-17:00
Sun
26-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
10:15-12:15
Sun
26-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE_Private
15:00-17:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
27-08-2018
60 11,200,000 (-30%)
16,000,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
27-08-2018
60
10,692,000 11,360,000 12,029,000 13,365,000
Đăng ký ngay
YLE_Movers
18:00-19:00
Wed
29-08-2018
1 200,000 Đăng ký ngay
YLE_Flyers
18:00-19:00
Wed
29-08-2018
1 200,000 Đăng ký ngay
YLE_Starters
18:00-19:00
Wed
29-08-2018
1 200,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
01-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_5
17:30-19:30
Mon/Wed
03-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
04-09-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
07-09-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
07-09-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
08:00-10:00
Sat
08-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
15:00-17:30
Sun
09-09-2018
100 13,860,000 (-30%)
19,800,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-16:00
Sun
09-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Achievers_6
14:00-16:00
Sun
09-09-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
12-09-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
12-09-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
13-09-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Achievers_6
14:00-16:00
Sat
15-09-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
10:15-12:15
Sun
16-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
17:45-19:15
Tue/Thu
18-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
19-09-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Tue/Thu
20-09-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
08:00-10:00
Sat
22-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
17:30-19:00
Tue/Thu
25-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
05-10-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
06-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
GE Intermediate
10:15-12:15
Sun
07-10-2018
100 13,860,000 (-30%)
19,800,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-16:00
Sat
13-10-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
10:15-12:15
Sat
13-10-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
08:00-10:00
Sun
14-10-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
16-10-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Thu/Sat
18-10-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
18-10-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
09:00-11:30
Sun
21-10-2018
100 13,860,000 (-30%)
19,800,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
26-10-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
03-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Sun
04-11-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
01-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay

GLN TRÀNG THI

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Thu/Sat
16-08-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
18-08-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
08:00-10:00
Sat08:00-10:00;
18-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_6
08:00-10:00
Sun
19-08-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu
23-08-2018
100
16,830,000 17,882,000 18,934,000 21,038,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
30-08-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
03-09-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
04-09-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
05-09-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
14:00-16:00
Sat
08-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
14:00-16:00
Sat
15-09-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
16-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
17-09-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
19-09-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Achievers_7
14:00-16:00
Sat
22-09-2018
40
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Achievers_7
14:00-16:00
Sun
23-09-2018
40
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-09-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
08:00-10:00
Sun
07-10-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
08:00-10:00
Sun
07-10-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
08:00-10:00
Sat08:00-10:00;
13-10-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
21-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
23-10-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
24-10-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
08:00-10:00
Sun
04-11-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Wed/Fri
14-11-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
08:00-10:00
Sat
17-11-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
18-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-11-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
16-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_3
08:00-10:00
Sun
17-02-2019
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay

JOLO Nguyễn Thị Định

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
IELTS Introduction
18:30-21:30
Tue/Thu/Sat
21-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
21-08-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-21:00
Wed/Fri
22-08-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Fri18:00-21:00;
24-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
27-08-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:30
Tue/Sat
28-08-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-11:30
Wed/Fri
12-09-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:15-21:15
Wed/Sat
15-09-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Thu/Sat
22-09-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
25-09-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-21:00
Mon/Fri18:00-21:00;
28-09-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
01-10-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
09-10-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Tue/Sat
09-10-2018
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
17-10-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
25-10-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu
06-11-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
12-11-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay

JOLO Trần Đại Nghĩa

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
IELTS_Private
14:00-16:00
Tue/Thu
07-08-2018
8 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
15:00-17:00
Tue/Thu/Sat
09-08-2018
6 0 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-11:30
Mon/Wed/Fri
15-08-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
23-08-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
23-08-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
09:00-11:00
Sat
25-08-2018
10 0 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
27-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
31-08-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
31-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
07-09-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
15:00-17:00
Sat
08-09-2018
10 0 Đăng ký ngay
English for Teens
18:00-20:00
Sat
08-09-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
10-09-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
10-09-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
13-09-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
14-09-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
15:00-17:00
Mon/Wed/Fri
26-09-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
27-09-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
28-09-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
09:00-11:30
Mon/Wed/Fri
10-10-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu
11-10-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay

JOLO Võ Văn Tần

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
09-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
13-08-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Basic English Usage
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
21-08-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
23-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
29-08-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
24-09-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
25-09-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
09-10-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
14:00-17:00
Sat/Sun
17-11-2018
100 10,309,000 (-30%)
14,727,000
Đăng ký ngay

JOLO Thụy Khuê

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
03-08-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
English for Communication_2
09:00-12:00
Mon/Wed
08-08-2018
72 7,859,000 (-30%)
11,227,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-21:00
Wed/Fri
10-08-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:00-20:00
Tue/Thu/Sat
14-08-2018
100
11,782,000 12,518,000 13,254,000 14,727,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:15-21:15
Thu/Sat18:15-21:15;
23-08-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
24-08-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
29-08-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
03-09-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
05-09-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS
10:00-12:00
Sat
08-09-2018
30 2,100,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Wed/Fri
12-09-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
19-09-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
23-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
27-09-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:0 - 21:0
Tue/Thu
27-09-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
01-10-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
19-10-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
23-10-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
25-10-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
16:30-18:30
Sat16:30-18:30;
27-10-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
28-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
25-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
23-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
English for Teens
19:15-21:15
Sat19:15-21:15;
05-01-2019
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay

JOLO Tân Cảng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Kindy Tots_5
19:10-20:40
Tue/Thu
07-08-2018
60
13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-15:30
Sat/Sun
11-08-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-09:00
Sat/Sun
18-08-2018
60
13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
16:00-17:30
Tue/Thu
11-09-2018
60
12,640,000 13,430,000 14,220,000 15,800,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
17:30 - 19:0
Mon/Wed
15-10-2018
60
13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
17:30-19:00
Tue/Thu
30-10-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
English for Kids
19:15-20:45
Mon/Wed
05-11-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
19:15-20:45
Mon/Wed
17-12-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
English for Kids
17:00-18:00
Mon/Wed
24-12-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
17:00-18:00
Tue/Thu
19-02-2019
60
13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
17:30 - 19:0
Mon/Wed
27-02-2019
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
17:30-19:00
Tue/Thu
19-03-2019
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn