GLN KEANGNAM

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
14-07-2017
60
9,720,000 10,328,000 10,935,000 12,150,000
Đăng ký ngay
General English
16:30-18:30
Fri
14-07-2017
10 10,000 Đăng ký ngay
Discoverers_5
14:00-16:00
Sat
15-07-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Adventurers_6
14:00-16:00
Sat
15-07-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_7
16:15-18:15
Sat
15-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
10:15-12:15
Sun
16-07-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Adventurers_4
08:00-10:00
Sun
16-07-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
14:00-16:00
Sun
16-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
17-07-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:01-12:01
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
17-07-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
18-07-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:00
Mon/Wed/Fri
19-07-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu
20-07-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-School
14:00-16:00
Sat
22-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS
09:00-12:00
Sun
23-07-2017
30 4,725,000 (-30%)
6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
08:00-10:00
Sun
23-07-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
08:00-10:00
Sun
23-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
24-07-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Mon/Tue/Wed
24-07-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:01-12:01
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
24-07-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
24-07-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
25-07-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
08:00-10:00
Sat
29-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:00
Mon/Wed/Fri
02-08-2017
60
9,720,000 10,328,000 10,935,000 12,150,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
03-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
05-08-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_1
14:00-16:00
Sat
05-08-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
English for Kids
14:00-16:00
Sat
05-08-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
English for Kids
16:15-18:15
Sat
05-08-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_9
10:15-12:15
Sat
05-08-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
09:00-12:00
Sun
06-08-2017
100 12,600,000 (-30%)
18,000,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
08-08-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
09-08-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Sun
13-08-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Discoverers_6
10:15-12:15
Sun
13-08-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_8
15:00-17:00
Sun
13-08-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
14-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
08:30-11:30
Mon/Wed/Fri
14-08-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
17-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:0 - 21:0
Tue/Thu
17-08-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
18-08-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
EFK&FTK_1
08:00-11:00
Sat/Sun08:00-11:00; /Sat/Sun13:00-16:00;
19-08-2017
296
58,608,000 62,271,000 65,934,000 73,260,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Sun
20-08-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Sun
20-08-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Adventurers_4
15:00-17:00
Sun
20-08-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_7
10:15-12:15
Sun
20-08-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
21-08-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots Full
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-11:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
21-08-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots Half_1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
21-08-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots Half_1
14:00-16:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
21-08-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
22-08-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
DiscoveryWD_1
18:00-21:00
Tue/Thu
22-08-2017
120
21,600,000 22,950,000 24,300,000 27,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-08-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
25-08-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_5
10:15-12:15
Sun
27-08-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
31-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Sun
03-09-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-09-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
09-09-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
08:00-12:00
Sun
10-09-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu
12-09-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
12-09-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Tue/Thu
12-09-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_6
10:15-12:15
Sat
16-09-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-09-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
21-09-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
22-09-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Adventurers_7
08:00-10:00
Sun
24-09-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
10:15-12:15
Sun
01-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
07-10-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
14:00-16:00
Sun
29-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
04-11-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
02-12-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_8
10:15-12:15
Sun
03-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_9
15:00-17:00
Sun
03-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sat
16-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_6
10:15-12:15
Sun
17-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
14:00-16:00
Sat
17-03-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-16:00
Sat
13-10-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay

GLN TRÀNG THI

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Thu/Sat
13-07-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
14-07-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Private
13:30-15:30
Tue/Thu/Fri
20-07-2017
40 57,204,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
22-07-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
08:00-10:00
Sat
22-07-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
10:15-12:15
Sat
22-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-07-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
Adventurers_5
16:15-18:15
Sat
29-07-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
14:00-16:00
Sat
29-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_5
08:00-10:00
Sat
29-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_7
08:00-10:00
Sun
30-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Wed/Fri
02-08-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
03-08-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
10:15-12:15
Sun
06-08-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
07-08-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_8
08:00-10:00
Sun
13-08-2017
30
5,280,000 5,610,000 5,940,000 6,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
15-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
20-08-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
22-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed
23-08-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-08-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
04-09-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-09-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:00
Tue/Thu/Sat
09-09-2017
100 12,600,000 (-30%)
18,000,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
10:15-12:15
Sun
10-09-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Tue/Thu/Sat
16-09-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
16-09-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
English for Kids
10:15-12:15
Sat
16-09-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
24-09-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Thu/Sat
26-09-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-10-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
17-10-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-10-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
22-10-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
01-11-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
18-11-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
19-11-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
23-11-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
01-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
05-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
15-12-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
17-12-2017
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Nguyễn Thị Định

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
18-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
19-07-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
09:00-11:00
Sat
22-07-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed
31-07-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Reinforcement
08:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
01-08-2017
60 9,450,000 (-30%)
13,500,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
02-08-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-08-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
08-08-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
14-08-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
15-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
17-08-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:0 - 21:0
Tue/Thu
17-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
21-08-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
05-09-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Tue/Thu
12-09-2017
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
22-09-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
25-09-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
28-09-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
29-09-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
03-10-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
07-10-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Sat
07-10-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
10-10-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
10-10-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
10-11-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-06-2018
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay

JOLO Trần Đại Nghĩa

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Writing for IELTS I
14:00-16:00
Sat
29-07-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
09:00-11:00
Sat
29-07-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
GE Elementary
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
31-07-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
31-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
19:30-21:30
Mon/Fri
31-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
17:30-19:30
Tue/Thu/Sat
03-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Adventurers_6
18:00-20:00
Sat
05-08-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
07-08-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
08-08-2017
100 8,624,000 (-30%)
12,320,000
Đăng ký ngay
Private
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
09-08-2017
15 12,150,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
10-08-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
English for Teens
10:15-12:15
Sun
13-08-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
14-08-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
English for Teens
09:00-11:00
Mon/Wed
14-08-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:00
Tue/Thu/Sat
15-08-2017
60 5,954,000 (-30%)
8,505,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Tue/Thu/Sat
15-08-2017
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
Grammar & Vocabulary
14:30-16:30
Mon/Wed/Fri
16-08-2017
40 5,670,000 (-30%)
8,100,000
Đăng ký ngay
English for Teens
14:30-16:30
Tue/Thu
17-08-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
19-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
English for Teens
09:00-11:00
Sat
19-08-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
English for Teens
10:15-12:15
Sun
20-08-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
21-08-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
21-08-2017
40 5,292,000 (-30%)
7,560,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
21-08-2017
40 5,670,000 (-30%)
8,100,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS
09:30-11:30
Tue/Thu/Sat
22-08-2017
30 4,725,000 (-30%)
6,750,000
Đăng ký ngay
TOEIC I
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
23-08-2017
60 3,308,000 (-30%)
4,725,000
Đăng ký ngay
TOEIC II
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
23-08-2017
60 3,308,000 (-30%)
4,725,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
25-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay

JOLO Võ Văn Tần

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Mocktest
09:00-12:00
Sun
16-07-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
17-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
17-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
17-07-2017
30
4,320,000 4,590,000 4,860,000 5,400,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
13:30-16:00
Mon/Wed/Fri
17-07-2017
22.5
3,240,000 3,443,000 3,645,000 4,050,000
Đăng ký ngay
SC_Club_Arts
13:30-16:00
Tue/Thu
18-07-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
31-07-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
01-08-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
15-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-08-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
04-09-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
03-10-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
03-10-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
20-11-2017
100
10,710,000 11,380,000 12,049,000 13,388,000
Đăng ký ngay

JOLO Thụy Khuê

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
GE Elementary
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
14-07-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
09:30-11:30
Tue
18-07-2017
10 4,725,000 (-30%)
6,750,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
14:30 - 16:30
Thu
20-07-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
23-07-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Adventurers_5
18:00-20:00
Wed18:00-20:00; /Sat09:30-11:30;
05-08-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
08:30-10:00
Sun
13-08-2017
30
4,320,000 4,590,000 4,860,000 5,400,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
14-08-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
14-08-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Fri
16-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
17-08-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Tue/Thu/Sat
17-08-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
09:00-11:00
Sun
20-08-2017
60
8,640,000 9,180,000 9,720,000 10,800,000
Đăng ký ngay
General English
17:45-19:30
Tue/Thu/Sat
22-08-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
24-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
26-08-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
27-08-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
28-08-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
08-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
15-09-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
20-09-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
29-09-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
01-10-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
07-10-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
19-10-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
29-10-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
26-11-2017
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Tân Cảng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Discoverers_1
17:30-19:00
Tue/Thu
03-08-2017
60
11,680,000 12,410,000 13,140,000 14,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
14-08-2017
60 9,520,000 (-30%)
13,600,000
Đăng ký ngay
Adventurers_3
19:10-20:40
Tue/Thu
17-08-2017
40
8,080,000 8,585,000 9,090,000 10,100,000
Đăng ký ngay
English for Kids
18:45-20:15
Wed18:45-20:15; /Fri19:10-20:40;
25-08-2017
60
11,680,000 12,410,000 13,140,000 14,600,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
17:30 - 19:0
Fri17:30 - 19:0; /Sat08:30-10:00;
26-08-2017
30
6,080,000 6,460,000 6,840,000 7,600,000
Đăng ký ngay
General English
09:15-11:15
Mon/Wed/Fri
28-08-2017
100 14,000,000 (-30%)
20,000,000
Đăng ký ngay
General English
18:15-20:45
Tue/Thu
31-08-2017
100
18,400,000 19,550,000 20,700,000 23,000,000
Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn