GLN Phạm Hùng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Kindy Tots_6
08:00-10:00
Sat
11-11-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Adventurers_8
08:00-10:00
Sun
12-11-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Private
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
17-11-2017
32 0 Đăng ký ngay
Private
14:00-17:00
Sat/Sun
18-11-2017
40 36,000,000 Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sat
18-11-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Adventurers_8
10:15-12:15
Sun
19-11-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
20-11-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
08:00-11:00
Mon/Fri
20-11-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
22-11-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
Private
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
22-11-2017
60 16,000,000 Đăng ký ngay
Private
14:30 - 16:30
Thu/Sun
23-11-2017
32 32,000,000 Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
09:00-12:00
Sun
26-11-2017
40 6,300,000 (-30%)
9,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Sun
26-11-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
Adventurers_7
08:00-10:00
Sun
26-11-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
15:00-17:00
Sun
26-11-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
15:00-17:00
Sun
26-11-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
27-11-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
27-11-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu
28-11-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
28-11-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
29-11-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
29-11-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
30-11-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
08:00-11:00
Mon/Fri
01-12-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
02-12-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_3
08:00-10:00
Sun
03-12-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_8
10:15-12:15
Sun
03-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_9
15:00-17:00
Sun
03-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:0 - 21:0
Tue/Thu
05-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre School
08:00-10:00
Sat
09-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Adventurers_7
14:00-16:00
Sat
16-12-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sat
16-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_6
10:15-12:15
Sun
17-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-12-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
21-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
English for Kids
14:00-16:00
Sat
23-12-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sat
23-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre School
10:15-12:15
Sun
24-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sun
24-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
26-12-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
14:00-17:00
Sun
31-12-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:0 - 21:0
Tue/Thu
04-01-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
English for Kids
08:00-10:00
Sat
06-01-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sat
06-01-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
English for Kids
08:00-10:00
Sun
07-01-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
English for Teens
08:00-10:00
Sun
07-01-2018
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
10:15-12:15
Sat
13-01-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
English for Kids
14:00-16:00
Sun
14-01-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sat
20-01-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Private
09:00-11:00
Mon/Wed
22-01-2018
45 41,310,000 Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
26-01-2018
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
English for Teens
15:00-17:00
Sun
28-01-2018
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Pre-School
14:00-16:00
Sat
03-02-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sun
04-02-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
14:00-16:00
Sat
17-03-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_5
14:00-16:00
Sun
18-03-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-16:00
Sat
13-10-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay

GLN TRÀNG THI

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
13-11-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed
13-11-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
13-11-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
10:15-12:15
Sat
25-11-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
08:00-10:00
Sun
26-11-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_8
08:00-10:00
Sun
26-11-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:15-21:15
Wed/Fri18:15-21:15;
01-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
02-12-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
02-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
14:00-16:00
Sat
02-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
08:00-10:00
Sun
03-12-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
05-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Adventurers_8
08:00-10:00
Sun
10-12-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
11-12-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
12-12-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_6
08:00-10:00
Sat
16-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
17-12-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_5
08:00-10:00
Sun
17-12-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
18-12-2017
100 12,600,000 (-30%)
18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
20-12-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Wed/Fri
27-12-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
14:00-17:00
Tue/Thu/Sat
30-12-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Wed/Fri
05-01-2018
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
08-01-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
16-01-2018
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
20-01-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
23-01-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sat
27-01-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
10:15-12:15
Sun
28-01-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:15-21:15
Tue/Thu/Sat
01-02-2018
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_5
16:15-18:15
Sun
04-02-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
05-02-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
13-02-2018
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Fri
23-02-2018
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Fri
23-02-2018
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:15-21:15
Wed/Fri18:15-21:15;
23-02-2018
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-02-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri18:30-21:00;
02-03-2018
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
08:00-10:00
Sat
03-03-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sun
04-03-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
17-03-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
20-03-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-04-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11-04-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
17-04-2018
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
10-05-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
21-05-2018
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
21-05-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-05-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
05-06-2018
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-07-2018
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:15-21:15
Mon/Fri18:15-21:15;
16-07-2018
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay

JOLO Nguyễn Thị Định

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
10-11-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Fri18:00-21:00;
14-11-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
27-11-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-21:00
Tue/Sat18:00-21:00;
28-11-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
09:00-11:30
Sat
02-12-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:0 - 21:0
Tue/Thu
05-12-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
07-12-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
08-12-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
12-12-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-21:00
Mon/Wed
13-12-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
13-12-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
03-01-2018
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Fri18:00-21:00;
05-01-2018
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
05-01-2018
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:0 - 21:0
Tue/Thu
16-01-2018
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
27-02-2018
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
27-02-2018
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
27-02-2018
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
05-03-2018
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
08-03-2018
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
20-03-2018
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-06-2018
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay

JOLO Trần Đại Nghĩa

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
GE Elementary
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
09-11-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
17:30-19:30
Tue/Thu/Sat
11-11-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Tue/Thu/Sat
14-11-2017
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
14-11-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
19:30-21:30
Wed/Fri
15-11-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
17-11-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
14:00-16:00
Sat
18-11-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
20-11-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
20-11-2017
40 5,670,000 (-30%)
8,100,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
21-11-2017
100 8,624,000 (-30%)
12,320,000
Đăng ký ngay
English for Teens
14:30-16:30
Tue/Thu
21-11-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
English for Teens
09:00-11:00
Mon/Wed
22-11-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:00
Tue/Thu/Sat
23-11-2017
60 5,954,000 (-30%)
8,505,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Fri
24-11-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
09:00-11:00
Sat
25-11-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
English for Teens
09:00-11:00
Sat
25-11-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
04-12-2017
60 5,954,000 (-30%)
8,505,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
04-12-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
14:00-17:00
Tue/Thu/Sat
05-12-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
06-12-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
11-12-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
11-12-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
13-12-2017
40 5,292,000 (-30%)
7,560,000
Đăng ký ngay
Private
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
15-12-2017
15 12,150,000 Đăng ký ngay
English for Teens
10:15-12:15
Sun
17-12-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
English for Teens
10:15-12:15
Sun
17-12-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
Grammar & Vocabulary
14:30-16:30
Mon/Wed/Fri
18-12-2017
40 5,670,000 (-30%)
8,100,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:00
Tue/Thu/Sat
19-12-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
TOEIC I
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
20-12-2017
60 3,308,000 (-30%)
4,725,000
Đăng ký ngay
TOEIC II
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
20-12-2017
60 3,308,000 (-30%)
4,725,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
17:30-19:30
Tue/Thu/Sat
21-12-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
02-01-2018
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
03-01-2018
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
12-01-2018
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay

JOLO Võ Văn Tần

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Mocktest
09:00-12:00
Sat
11-11-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
13-11-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
14-11-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
28-11-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
09-12-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-12-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-12-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
09-01-2018
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
09-01-2018
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
31-01-2018
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
26-02-2018
100
10,710,000 11,380,000 12,049,000 13,388,000
Đăng ký ngay

JOLO Thụy Khuê

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Private
09:30-11:30
Mon/Wed/Fri09:30-11:30; /Sat14:00-16:00;
08-11-2017
50 40,500,000 Đăng ký ngay
Private
10:00-11:30
Tue/Thu/Fri
09-11-2017
20 6,480,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Tue/Thu/Sat
17-11-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
18-11-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
20-11-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
English for Communication_1
09:30-11:30
Fri
24-11-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
24-11-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
26-11-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
27-11-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
27-11-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
27-11-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
27-11-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Tue/Fri
28-11-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
04-12-2017
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
08-12-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
12-12-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Wed18:00-21:00; /Sat14:00-17:00;
20-12-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-12-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
27-12-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
24-01-2018
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay

JOLO Tân Cảng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Discoverers_1
14:00-16:00
Sat/Sun
25-11-2017
60
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
English for Kids
09:00-11:00
Sat/Sun
25-11-2017
60
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
18:45-20:15
Mon/Wed
04-12-2017
60
11,680,000 12,410,000 13,140,000 14,600,000
Đăng ký ngay
General English
19:10-20:40
Tue/Thu/Sat
12-12-2017
60
11,680,000 12,410,000 13,140,000 14,600,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:00
Tue/Thu/Fri
14-12-2017
100 14,000,000 (-30%)
20,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:45-20:15
Mon/Wed
27-12-2017
60
12,640,000 13,430,000 14,220,000 15,800,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
17:30-18:30
Mon/Wed
27-12-2017
30
6,080,000 6,460,000 6,840,000 7,600,000
Đăng ký ngay
Pre-School
17:30-18:30
Mon/Wed
16-04-2018
30
6,080,000 6,460,000 6,840,000 7,600,000
Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn