GLN Phạm Hùng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
English for Teens
08:00-10:00
Sun
18-02-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
22-02-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Trial Writing
15:00-17:00
Sat
24-02-2018
20 0 Đăng ký ngay
English for Kids
08:00-10:00
Sat
24-02-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
GE_Private
09:30-11:30
Tue/Fri09:30-11:30; /Sun17:00-19:00;
25-02-2018
40 11,214,000 (-30%)
16,020,000
Đăng ký ngay
Achievers_8
08:00-10:00
Sun
25-02-2018
40
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
IELTS Reinforcement
14:00-17:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
26-02-2018
60 10,395,000 (-30%)
14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-02-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
01-03-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
14:00-17:00
Sat14:00-17:00; /Sun09:00-12:00;
03-03-2018
48 33,600,000 (-30%)
48,000,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
03-03-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_6
14:00-16:00
Sat
03-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Array
08:00-10:00
Sat
03-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
14:00-16:00
Sat
03-03-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Sun
04-03-2018
60 8,836,000 (-30%)
12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
16:15-18:15
Sun
04-03-2018
40
8,534,000 9,067,000 9,600,000 10,667,000
Đăng ký ngay
English for Kids
08:00-10:00
Sun
04-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
15:00-17:00
Sun
04-03-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Achievers_6
15:00-17:00
Sun
04-03-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Achievers_7
15:00-17:00
Sun
04-03-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_6
10:15-12:15
Sun
04-03-2018
30
5,940,000 6,311,000 6,683,000 7,425,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu
06-03-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
06-03-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
07-03-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
08-03-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:15-21:15
Mon/Wed/Fri
09-03-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
08:30-11:30
Mon/Fri
09-03-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
10:15-12:15
Sun
11-03-2018
30
5,940,000 6,311,000 6,683,000 7,425,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
16-03-2018
60
10,692,000 11,360,000 12,029,000 13,365,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_5
14:00-16:00
Sun
18-03-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
TECHNOLOGY
17:30-19:00
Mon/Fri
19-03-2018
24
5,472,000 5,814,000 6,156,000 6,840,000
Đăng ký ngay
TECHNOLOGY
19:15-20:45
Mon/Fri
19-03-2018
24
5,472,000 5,814,000 6,156,000 6,840,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-03-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
10:15-12:15
Sun
25-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
English for Teens
14:00-16:00
Sun
25-03-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sun
25-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu
27-03-2018
60
10,692,000 11,360,000 12,029,000 13,365,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
02-04-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-04-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
07-04-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu
12-04-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
22-04-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-04-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
09:00-11:30
Tue/Thu
26-04-2018
60 9,356,000 (-30%)
13,365,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
05-05-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu
10-05-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
GOAL & LIFE LESSON
17:30-19:00
Mon/Fri
18-05-2018
24
5,184,000 5,508,000 5,832,000 6,480,000
Đăng ký ngay
GOAL & LIFE LESSON
19:15-20:45
Mon/Fri
18-05-2018
24
5,184,000 5,508,000 5,832,000 6,480,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.50
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_KIds2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_KIds2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
02-06-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
SC_Teens1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_KIds2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_KIds2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
07-07-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
SC_KIds1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_KIds2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_KIds2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
MATHEMETHICS
17:30-19:00
Mon/Fri
13-07-2018
24
5,472,000 5,814,000 6,156,000 6,840,000
Đăng ký ngay
MATHEMETHICS
19:15-20:45
Mon/Fri
13-07-2018
24
5,472,000 5,814,000 6,156,000 6,840,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
04-08-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
01-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
06-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-16:00
Sat
13-10-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
03-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
01-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay

GLN TRÀNG THI

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Fri
23-02-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-02-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
10:15-12:15
Sat
24-02-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
25-02-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri18:30-21:00;
02-03-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:15-21:15
Wed/Fri18:15-21:15;
02-03-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
10:15-12:15
Sun
04-03-2018
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
16:15-18:15
Sun
04-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
06-03-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
IELTS Reinforcement
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
07-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
08:00-10:00
Sat
10-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
08:00-10:00
Sat
10-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Achievers_6
14:00-16:00
Sun
11-03-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
17-03-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
18-03-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
19-03-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
20-03-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
21-03-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Trial Writing
14:00-16:00
Thu
22-03-2018
10 0 Đăng ký ngay
GE Elementary
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
23-03-2018
100 13,860,000 (-30%)
19,800,000
Đăng ký ngay
Achievers_6
14:00-16:00
Sat
24-03-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
10:15-12:15
Sat
24-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Trial Teens
16:00-18:00
Sun
25-03-2018
4 0 Đăng ký ngay
Discoverers_1
08:00-10:00
Sun
25-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
16:15-18:15
Sun
25-03-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Trial Speaking
14:00-16:00
Tue
27-03-2018
10 0 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-04-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11-04-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
15-04-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_4
08:00-10:00
Sun08:00-10:00;
15-04-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
17-04-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
25-04-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
10-05-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
20-05-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
21-05-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
21-05-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-05-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_KIds2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
05-06-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
17-06-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
SC_Teens2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_KIds2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-07-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_KIds2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
15-07-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:15-21:15
Mon/Fri18:15-21:15;
16-07-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
19-08-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
16-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
21-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
18-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
16-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Nguyễn Thị Định

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
27-02-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Tue/Thu
01-03-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:30-21:30
Tue/Thu/Sat
01-03-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed
02-03-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-03-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
09:00-11:30
Sat
03-03-2018
10 2,310,000 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
05-03-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:15-21:15
Tue/Thu18:15-21:15;
06-03-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:15-21:15
Tue/Thu18:15-21:15;
06-03-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Trial IELTS
14:00-17:00
Tue/Thu
06-03-2018
6 1,000,000 Đăng ký ngay
Trial GE
14:00-16:30
Fri
09-03-2018
2 1,000,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
12-03-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS
18:00-20:30
Fri18:00-20:30;
16-03-2018
10 2,310,000 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
19-03-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
26-03-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
02-04-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
03-04-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-04-2018
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
10-04-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
16-04-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-04-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu
26-04-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Tue/Thu/Sat
26-04-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
07-05-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
08-05-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
10-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
22-05-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
04-06-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
08-06-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
27-06-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-07-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay

JOLO Trần Đại Nghĩa

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
GE Pre-Intermediate
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
22-02-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
22-02-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS
09:00-11:00
Fri
23-02-2018
10 2,100,000 Đăng ký ngay
GE Intermediate
08:30-10:30
Wed/Sat
24-02-2018
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
26-02-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
27-02-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
05-03-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
05-03-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
05-03-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
13-03-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
13-03-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
18:00-20:30
Tue/Thu
13-03-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
19-03-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
24-03-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
18:00-20:00
Sat
24-03-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
30-03-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
05-04-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-04-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
09-04-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Tue/Thu/Sat
10-04-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
20-04-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-04-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
07-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay

JOLO Võ Văn Tần

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Mocktest
09:00-12:00
Sun
25-02-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
26-02-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
26-02-2018
100
11,782,000 12,518,000 13,254,000 14,727,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
27-02-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Trial Kids
15:00-16:30
Sat
03-03-2018
6 0 Đăng ký ngay
Writing for IELTS
09:00-11:00
Sun
04-03-2018
10 2,100,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
05-03-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
06-03-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
14:00-17:00
Sat/Sun
10-03-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
18:30-20:00
Mon/Wed/Fri
12-03-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
25-03-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-04-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-04-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Achievers_6
18:30-20:00
Mon/Wed/Fri
28-05-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay

JOLO Thụy Khuê

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Mocktest
09:00-12:00
Sun
25-02-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
27-02-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-02-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
19:00-20:30
Wed/Sat
28-02-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
08:30-10:30
Sun
04-03-2018
30
4,752,000 5,049,000 5,346,000 5,940,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
05-03-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
06-03-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
10-03-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
09:30-11:30
Sat
10-03-2018
10 0 Đăng ký ngay
GE Intermediate
09:00-11:30
Mon/Wed09:00-11:30;
12-03-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Tue/Thu/Fri
13-03-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:30-21:30
Tue/Thu
15-03-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
20-03-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
25-03-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
08:30-10:30
Sun
25-03-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
27-03-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
27-03-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:15-21:15
Wed/Sat
28-03-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
09:00-11:30
Mon/Wed
02-04-2018
60 6,549,000 (-30%)
9,356,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
06-04-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Fri
06-04-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
18-04-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
22-04-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
27-05-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
24-06-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
22-07-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
General English
18:00-20:00
Tue/Thu/Sat
14-08-2018
100
11,782,000 12,518,000 13,254,000 14,727,000
Đăng ký ngay
Achievers_1
19:00-20:30
Wed/Sat
15-08-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
26-08-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
23-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
28-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
25-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
23-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Tân Cảng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
General English
09:00-11:00
Sat/Sun
03-03-2018
100 17,710,000 (-30%)
25,300,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
17:30 - 19:0
Mon/Wed
05-03-2018
60
13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
18:00-19:00
Mon/Wed
05-03-2018
30
6,080,000 6,460,000 6,840,000 7,600,000
Đăng ký ngay
Pre-School
17:30-18:30
Mon/Wed
05-03-2018
60
13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
Đăng ký ngay
General English
14:15-15:45
Sat/Sun
17-03-2018
50 8,400,000 (-30%)
12,000,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
19:10-20:40
Tue/Thu
20-03-2018
45
9,998,000 10,623,000 11,248,000 12,498,000
Đăng ký ngay
General English
19:10-20:40
Tue/Thu/Sat
24-03-2018
60
11,680,000 12,410,000 13,140,000 14,600,000
Đăng ký ngay
Pre-School
17:30-18:30
Mon/Wed
16-04-2018
30
6,080,000 6,460,000 6,840,000 7,600,000
Đăng ký ngay
English for Kids
18:45-20:15
Mon/Wed
14-05-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
17:30-18:30
Mon/Wed
28-05-2018
60
13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:30-11:30
Mon/Wed/Fri
11-06-2018
60 11,060,000 (-30%)
15,800,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
17:30-19:00
Tue/Thu
12-06-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Achievers_6
19:10-20:40
Tue/Thu
10-07-2018
45
9,998,000 10,623,000 11,248,000 12,498,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
17:30-19:00
Tue/Thu
30-10-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
17:30-19:00
Tue/Thu
19-03-2019
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn