Lịch khai giảng

Khoá học Học phí ưu đãi khi đóng sớm Học phí gốc

IELTS Introduction (new)

18:30-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 10/11/2023
Trung tâm: VHSC
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 3h
Khai giảng: 12/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Private

08:00-09:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat08:00-09:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 13/11/2023
Trung tâm: VHSC
25,800,000(Trước 60 ngày)
25,800,000(Trước 30 ngày)
25,800,000(Trước 15 ngày)
25,800,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Foundation

19:00-21:00 (Mon/Thu19:00-21:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 16/11/2023
Trung tâm: VHSC
7,200,000(Trước 60 ngày)
7,650,000(Trước 30 ngày)
8,100,000(Trước 15 ngày)
9,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Mon/Thu18:00-21:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 16/11/2023
Trung tâm: Trang Thi
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

09:00-11:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 10h
Khai giảng: 17/11/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,000,000(Trước 60 ngày)
11,000,000(Trước 30 ngày)
11,000,000(Trước 15 ngày)
11,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kindy Tots_1

18:30-19:30 (Mon/Fri18:30-19:30; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 17/11/2023
Trung tâm: VGP
6,688,000(Trước 60 ngày)
7,106,000(Trước 30 ngày)
7,524,000(Trước 15 ngày)
8,360,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS

14:00-17:00 (Sat)
Thời gian học: 3h
Khai giảng: 18/11/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS

14:00-17:00 (Sat)
Thời gian học: 3h
Khai giảng: 18/11/2023
Trung tâm: Trang Thi
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kindy Tots_1

16:30-17:30 (Sat/Sun16:30-17:30; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 18/11/2023
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:30-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 20/11/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

18:00-20:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 21/11/2023
Trung tâm: Thuy Khue
6,000,000(Trước 60 ngày)
6,000,000(Trước 30 ngày)
6,000,000(Trước 15 ngày)
6,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 21/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:00-20:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 16h
Khai giảng: 21/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
19,200,000(Trước 60 ngày)
19,200,000(Trước 30 ngày)
19,200,000(Trước 15 ngày)
19,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

21:00-22:30 (Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 21/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
60,000,000(Trước 60 ngày)
60,000,000(Trước 30 ngày)
60,000,000(Trước 15 ngày)
60,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Teens_Private

19:30-21:30 (Tue19:30-21:30; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 21/11/2023
Trung tâm: VHSC
12,900,000(Trước 60 ngày)
12,900,000(Trước 30 ngày)
12,900,000(Trước 15 ngày)
12,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kindy Tots_2

18:00-19:00 (Tue/Fri18:00-19:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 21/11/2023
Trung tâm: VHSC
13,376,000(Trước 60 ngày)
14,212,000(Trước 30 ngày)
15,048,000(Trước 15 ngày)
16,720,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:0 - 21:0 (Mon/Wed18:0 - 21:0; /Fri18:00-21:00; )
Thời gian học: 12h
Khai giảng: 22/11/2023
Trung tâm: VHSC
5,400,000(Trước 60 ngày)
5,400,000(Trước 30 ngày)
5,400,000(Trước 15 ngày)
5,400,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Wed/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 22/11/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 22/11/2023
Trung tâm: Thuy Khue
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:15-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 23/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 23/11/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 24/11/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Sat)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 25/11/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

15:00-17:00 (Sat15:00-17:00; )
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 25/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
24,000,000(Trước 60 ngày)
24,000,000(Trước 30 ngày)
24,000,000(Trước 15 ngày)
24,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 26/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

16:30-18:00 (Sun16:30-18:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 26/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
7,650,000(Trước 60 ngày)
7,650,000(Trước 30 ngày)
7,650,000(Trước 15 ngày)
7,650,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

09:30-11:30 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 27/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
36,000,000(Trước 60 ngày)
36,000,000(Trước 30 ngày)
36,000,000(Trước 15 ngày)
36,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:30-20:30 (Mon18:30-20:30; /Wed18:30 - 20:30; /Sun16:30-18:30)
Thời gian học: 10h
Khai giảng: 27/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
12,000,000(Trước 60 ngày)
12,000,000(Trước 30 ngày)
12,000,000(Trước 15 ngày)
12,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

19:00-21:00 (Mon/Fri19:00-21:00; )
Thời gian học: 50h
Khai giảng: 27/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
60,000,000(Trước 60 ngày)
60,000,000(Trước 30 ngày)
60,000,000(Trước 15 ngày)
60,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 28/11/2023
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Sat18:00-21:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 28/11/2023
Trung tâm: Trang Thi
15,470,000(Trước 60 ngày)
16,437,000(Trước 30 ngày)
17,404,000(Trước 15 ngày)
19,338,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Books

09:00-11:00 (Thu)
Thời gian học: 2h
Khai giảng: 30/11/2023
Trung tâm: Trang Thi
1,170,000(Trước 60 ngày)
1,170,000(Trước 30 ngày)
1,170,000(Trước 15 ngày)
1,170,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Books

09:00-11:00 (Thu)
Thời gian học: 2h
Khai giảng: 30/11/2023
Trung tâm: Tan Cang
1,170,000(Trước 60 ngày)
1,170,000(Trước 30 ngày)
1,170,000(Trước 15 ngày)
1,170,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

19:00-20:30 (Fri)
Thời gian học: 15h
Khai giảng: 01/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
18,000,000(Trước 60 ngày)
18,000,000(Trước 30 ngày)
18,000,000(Trước 15 ngày)
18,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS

09:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 3h
Khai giảng: 02/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 03/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 05/12/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:15-21:15 (Mon/Fri18:15-21:15; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 08/12/2023
Trung tâm: Thuy Khue
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 08/12/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

14:00-17:00 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 10/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 10/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Achievers_5

08:00-10:00 (Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 10/12/2023
Trung tâm: Trang Thi
9,802,000(Trước 60 ngày)
10,414,000(Trước 30 ngày)
11,027,000(Trước 15 ngày)
12,252,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:30-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 13/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
17,424,000(Trước 60 ngày)
18,513,000(Trước 30 ngày)
19,602,000(Trước 15 ngày)
21,780,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 14/12/2023
Trung tâm: Trang Thi
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

13:30-16:00 (Sat/Sun13:30-16:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 17/12/2023
Trung tâm: Tan Cang
19,360,000(Trước 60 ngày)
20,570,000(Trước 30 ngày)
21,780,000(Trước 15 ngày)
24,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

16:15-18:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 17/12/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 18/12/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:30-21:30 (Thu18:30-21:30; /Sun18:15-20:15; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 21/12/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

19:45-21:45 (Tue/Thu19:45-21:45; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 21/12/2023
Trung tâm: Thuy Khue
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 22/12/2023
Trung tâm: Thuy Khue
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kindy Tots_2

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 24/12/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,068,000(Trước 60 ngày)
13,885,000(Trước 30 ngày)
14,702,000(Trước 15 ngày)
16,335,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:15-21:15 (Mon/Wed18:15-21:15; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 27/12/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kindy Tots_4

16:15-18:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 31/12/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,068,000(Trước 60 ngày)
13,885,000(Trước 30 ngày)
14,702,000(Trước 15 ngày)
16,335,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:30-21:00 (Wed/Sat18:30-21:00; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/01/2024
Trung tâm: Thuy Khue
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]

    Call Us