Lịch khai giảng

Khoá học Học phí ưu đãi khi đóng sớm Học phí gốc

GE_Private

10:30-12:00 (Mon/Wed/Fri10:30-12:00; /Thu09:00-10:30; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 13/05/2024
Trung tâm: Vo Van Tan
39,150,000(Trước 60 ngày)
39,150,000(Trước 30 ngày)
39,150,000(Trước 15 ngày)
39,150,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kindy Tots_1

18:30-19:30 (Mon/Fri18:30-19:30; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 13/05/2024
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Teens_Private

18:30-20:00 (Tue18:30-20:00; )
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 14/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
7,000,000(Trước 60 ngày)
7,000,000(Trước 30 ngày)
7,000,000(Trước 15 ngày)
7,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

19:00-20:30 (Wed/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 15/05/2024
Trung tâm: VGP
26,100,000(Trước 60 ngày)
26,100,000(Trước 30 ngày)
26,100,000(Trước 15 ngày)
26,100,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:00-20:00 (Wed18:00-20:00; /Thu15:00-17:00; )
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 15/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
24,000,000(Trước 60 ngày)
24,000,000(Trước 30 ngày)
24,000,000(Trước 15 ngày)
24,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

19:00-21:00 (Tue/Wed)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 15/05/2024
Trung tâm: VGP
39,000,000(Trước 60 ngày)
39,000,000(Trước 30 ngày)
39,000,000(Trước 15 ngày)
39,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:30-20:30 (Mon/Thu/Sat18:30-20:30; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 16/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
17,200,000(Trước 60 ngày)
17,200,000(Trước 30 ngày)
17,200,000(Trước 15 ngày)
17,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

17:00-18:30 (Thu/Fri17:00-18:30; )
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 17/05/2024
Trung tâm: VGP
15,750,000(Trước 60 ngày)
15,750,000(Trước 30 ngày)
15,750,000(Trước 15 ngày)
15,750,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:00-20:30 (Fri18:00-20:30; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 17/05/2024
Trung tâm: Trang Thi
17,424,000(Trước 60 ngày)
18,513,000(Trước 30 ngày)
19,602,000(Trước 15 ngày)
21,780,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

18:00-20:30 (Sat18:00-20:30; /Sun13:30-16:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 18/05/2024
Trung tâm: Tan Cang
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS

09:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 3h
Khai giảng: 18/05/2024
Trung tâm: Trang Thi
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Private

19:30-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 20/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,000,000(Trước 60 ngày)
9,000,000(Trước 30 ngày)
9,000,000(Trước 15 ngày)
9,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SAT Private

19:00-21:00 (Mon)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 20/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
27,800,000(Trước 60 ngày)
27,800,000(Trước 30 ngày)
27,800,000(Trước 15 ngày)
27,800,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Corporation

08:00-11:00 (Tue/Fri08:00-11:00; )
Thời gian học: 15h
Khai giảng: 21/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
25,425,000(Trước 60 ngày)
25,425,000(Trước 30 ngày)
25,425,000(Trước 15 ngày)
25,425,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Array

14:00-16:00 (Tue)
Thời gian học: 31h
Khai giảng: 21/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
20,925,000(Trước 60 ngày)
20,925,000(Trước 30 ngày)
20,925,000(Trước 15 ngày)
20,925,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

19:00-20:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 21/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 21/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

14:00-17:00 (Tue/Wed/Fri14:00-17:00; /Sat18:00-21:00; )
Thời gian học: 50h
Khai giảng: 21/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
22,360,000(Trước 60 ngày)
22,360,000(Trước 30 ngày)
22,360,000(Trước 15 ngày)
22,360,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

English for Teens

18:00-19:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 21/05/2024
Trung tâm: Tan Cang
10,998,000(Trước 60 ngày)
11,686,000(Trước 30 ngày)
12,373,000(Trước 15 ngày)
13,748,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:00-20:00 (Wed/Thu18:00-20:00; )
Thời gian học: 10h
Khai giảng: 22/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
12,000,000(Trước 60 ngày)
12,000,000(Trước 30 ngày)
12,000,000(Trước 15 ngày)
12,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Thu/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 23/05/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS on Computer

08:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 4h
Khai giảng: 25/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 26/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 26/05/2024
Trung tâm: Trang Thi
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 27/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4B

19:30-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 27/05/2024
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:30-20:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 28/05/2024
Trung tâm: Vo Van Tan
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 28/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:30-20:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 28/05/2024
Trung tâm: VGP
14,850,000(Trước 60 ngày)
14,850,000(Trước 30 ngày)
14,850,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Foundation

19:00-21:00 (Wed/Sat19:00-21:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 29/05/2024
Trung tâm: VHSC
7,200,000(Trước 60 ngày)
7,650,000(Trước 30 ngày)
8,100,000(Trước 15 ngày)
9,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Fri/Sat09:00-12:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 29/05/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Thu/Sun09:00-12:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 30/05/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing II for IELTS

19:45-21:45 (Tue/Thu19:45-21:45; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 30/05/2024
Trung tâm: Thuy Khue
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Books

16:30-18:30 (Fri)
Thời gian học: 2h
Khai giảng: 31/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
1,170,000(Trước 60 ngày)
1,170,000(Trước 30 ngày)
1,170,000(Trước 15 ngày)
1,170,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Books

18:00-20:00 (Fri)
Thời gian học: 2h
Khai giảng: 31/05/2024
Trung tâm: Tan Cang
1,170,000(Trước 60 ngày)
1,170,000(Trước 30 ngày)
1,170,000(Trước 15 ngày)
1,170,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Books

09:00-11:00 (Fri)
Thời gian học: 2h
Khai giảng: 31/05/2024
Trung tâm: Trang Thi
1,170,000(Trước 60 ngày)
1,170,000(Trước 30 ngày)
1,170,000(Trước 15 ngày)
1,170,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Test Glider

16:30-18:30 (Fri)
Thời gian học: 2h
Khai giảng: 31/05/2024
Trung tâm: Tan Cang
300,000(Trước 60 ngày)
300,000(Trước 30 ngày)
300,000(Trước 15 ngày)
300,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Test Glider

18:00-20:00 (Sat)
Thời gian học: 10h
Khai giảng: 01/06/2024
Trung tâm: Trang Thi
300,000(Trước 60 ngày)
300,000(Trước 30 ngày)
300,000(Trước 15 ngày)
300,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS on Computer

09:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 3h
Khai giảng: 01/06/2024
Trung tâm: Trang Thi
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

09:30-10:30 (Sat/Sun09:30-10:30; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 01/06/2024
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

08:30-10:00 (Sat)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 01/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4A

10:15-12:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 01/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

08:00-10:00 (Sun)
Thời gian học: 24h
Khai giảng: 02/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,584,000(Trước 60 ngày)
9,584,000(Trước 30 ngày)
9,584,000(Trước 15 ngày)
9,584,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
17,424,000(Trước 60 ngày)
18,513,000(Trước 30 ngày)
19,602,000(Trước 15 ngày)
21,780,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri09:00-12:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Thuy Khue
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Thuy Khue
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri09:00-12:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: VHSC
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

09:00-12:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Thuy Khue
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

15:00-17:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
24,000,000(Trước 60 ngày)
24,000,000(Trước 30 ngày)
24,000,000(Trước 15 ngày)
24,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-11:30 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Trang Thi
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_KIds1

09:00-11:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_KIds1

14:00-15:30 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri14:00-15:30; /Mon/Tue/Wed/Thu/F)
Thời gian học: 50h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_KIds2

14:00-15:30 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri14:00-15:30; /Mon/Tue/Wed/Thu/F)
Thời gian học: 50h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_KIds2

09:00-11:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Teens1

09:00-11:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Teens1

14:00-15:30 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri14:00-15:30; /Mon/Tue/Wed/Thu/F)
Thời gian học: 50h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Tots

09:00-11:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Tots

14:00-15:30 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Tots

14:00-15:30 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri14:00-15:30; /Mon/Tue/Wed/Thu/F)
Thời gian học: 50h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

19:00-21:00 (Tue/Thu19:00-21:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 04/06/2024
Trung tâm: Vo Van Tan
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

14:00-15:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 04/06/2024
Trung tâm: Tan Cang
22,264,000(Trước 60 ngày)
23,656,000(Trước 30 ngày)
25,047,000(Trước 15 ngày)
27,830,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

19:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 04/06/2024
Trung tâm: Vo Van Tan
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

09:00-11:00 (Mon/Thu/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 06/06/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
27,000,000(Trước 60 ngày)
27,000,000(Trước 30 ngày)
27,000,000(Trước 15 ngày)
27,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:30-21:00 (Mon/Sat18:30-21:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 08/06/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS on Computer

08:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 4h
Khai giảng: 08/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:15-21:15 (Mon/Wed18:15-21:15; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 12/06/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS

09:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 3h
Khai giảng: 15/06/2024
Trung tâm: Trang Thi
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS on Computer

08:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 4h
Khai giảng: 15/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 16/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

14:00-16:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 17/06/2024
Trung tâm: Vo Van Tan
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS on Computer

08:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 4h
Khai giảng: 22/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 23/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS on Computer

08:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 4h
Khai giảng: 29/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Test Glider

09:00-11:00 (Sun)
Thời gian học: 2h
Khai giảng: 30/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
300,000(Trước 60 ngày)
300,000(Trước 30 ngày)
300,000(Trước 15 ngày)
300,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

19:00-21:00 (Mon)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 01/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
15,420,000(Trước 60 ngày)
15,420,000(Trước 30 ngày)
15,420,000(Trước 15 ngày)
15,420,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_KIds1

09:00-11:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 01/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/07/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Achievers_6

08:00-10:00 (Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 07/07/2024
Trung tâm: Trang Thi
9,802,000(Trước 60 ngày)
10,414,000(Trước 30 ngày)
11,027,000(Trước 15 ngày)
12,252,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 08/07/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 08/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 08/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 08/07/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri09:00-12:00; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 08/07/2024
Trung tâm: Thuy Khue
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 14/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri14:00-17:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: VHSC
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: Trang Thi
15,470,000(Trước 60 ngày)
16,437,000(Trước 30 ngày)
17,404,000(Trước 15 ngày)
19,338,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: Thuy Khue
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4A

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 21/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

14:00-16:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 22/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
36,000,000(Trước 60 ngày)
36,000,000(Trước 30 ngày)
36,000,000(Trước 15 ngày)
36,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

17:00-18:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 23/07/2024
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Test Glider

18:30-20:30 (Wed)
Thời gian học: 2h
Khai giảng: 31/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
300,000(Trước 60 ngày)
300,000(Trước 30 ngày)
300,000(Trước 15 ngày)
300,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

15:00-17:00 (Fri)
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 09/08/2024
Trung tâm: Pham Hung
24,000,000(Trước 60 ngày)
24,000,000(Trước 30 ngày)
24,000,000(Trước 15 ngày)
24,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

English for Kids

10:15-12:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 09/11/2024
Trung tâm: Pham Hung
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]