Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

GE Intermediate

18:30-21:00 (Wed/Fri18:30-21:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 26/05/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Teens_Private

16:30-18:00 (Tue/Fri16:30-18:00; /Wed13:30-15:00; /Sun08:30-10:)
Thời gian học: 15h
Khai giảng: 28/05/2023
Trung tâm: VGP
6,375,000(Trước 60 ngày)
6,375,000(Trước 30 ngày)
6,375,000(Trước 15 ngày)
6,375,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kindy Tots_3

16:15-18:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 28/05/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,068,000(Trước 60 ngày)
13,885,000(Trước 30 ngày)
14,702,000(Trước 15 ngày)
16,335,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: Pham Hung
17,424,000(Trước 60 ngày)
18,513,000(Trước 30 ngày)
19,602,000(Trước 15 ngày)
21,780,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
5,940,000(Trước 60 ngày)
6,311,000(Trước 30 ngày)
6,683,000(Trước 15 ngày)
7,425,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: Trang Thi
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: Thuy Khue
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

19:00-20:30 (Mon)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: VGP
836,000(Trước 60 ngày)
836,000(Trước 30 ngày)
836,000(Trước 15 ngày)
836,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kindy Tots_1

17:00-18:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

14:00-16:00 (Wed14:00-16:00; )
Thời gian học: 2h
Khai giảng: 31/05/2023
Trung tâm: VHSC
800,000(Trước 60 ngày)
800,000(Trước 30 ngày)
800,000(Trước 15 ngày)
800,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

08:30-11:30 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 02/06/2023
Trung tâm: Trang Thi
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 02/06/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 02/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 02/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:01-12:01 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 02/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

10:00-11:30 (Sat10:00-11:30; )
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 03/06/2023
Trung tâm: VHSC
22,000,000(Trước 60 ngày)
22,000,000(Trước 30 ngày)
22,000,000(Trước 15 ngày)
22,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Array

14:30-16:30 (Sat)
Thời gian học: 2h
Khai giảng: 03/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
50,000(Trước 60 ngày)
50,000(Trước 30 ngày)
50,000(Trước 15 ngày)
50,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

General English

18:00-20:00 (Wed18:00-20:00; /Sun15:00-17:00; )
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 04/06/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
5,600,000(Trước 60 ngày)
5,950,000(Trước 30 ngày)
6,300,000(Trước 15 ngày)
7,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing II for IELTS

18:30-21:30 (Wed/Sun18:30-21:30; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 04/06/2023
Trung tâm: Thuy Khue
5,956,000(Trước 60 ngày)
6,328,000(Trước 30 ngày)
6,701,000(Trước 15 ngày)
7,445,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

14:00-16:00 (Sat/Sun)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 04/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Thuy Khue
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_KIds1

14:00-16:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_KIds1

09:30-11:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Thuy Khue
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_KIds1

13:30-15:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri13:30-15:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Thuy Khue
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_KIds2

09:00-11:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_KIds2

14:00-16:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Teens1

09:00-11:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Teens1

14:00-16:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Teens2

09:00-11:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Teens2

14:00-16:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Tots

09:00-11:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

SC_Tots

14:00-16:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Foundation

18:00-20:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 06/06/2023
Trung tâm: Vo Van Tan
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

14:00-16:30 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 06/06/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 06/06/2023
Trung tâm: Vo Van Tan
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:15-21:00 (Mon/Wed18:15-21:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 07/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,470,000(Trước 60 ngày)
16,437,000(Trước 30 ngày)
17,404,000(Trước 15 ngày)
19,338,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Array

18:00-20:00 (Thu)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 08/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
20,250,000(Trước 60 ngày)
20,250,000(Trước 30 ngày)
20,250,000(Trước 15 ngày)
20,250,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

19:00-21:00 (Tue19:00-21:00; /Sat14:00-16:00; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 10/06/2023
Trung tâm: VHSC
44,000,000(Trước 60 ngày)
44,000,000(Trước 30 ngày)
44,000,000(Trước 15 ngày)
44,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

14:00-17:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 13/06/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:00-12:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 13/06/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Mocktest IELTS

09:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 3h
Khai giảng: 17/06/2023
Trung tâm: Trang Thi
500,000(Trước 60 ngày)
500,000(Trước 30 ngày)
500,000(Trước 15 ngày)
500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

14:30-17:30 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 18/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

14:00-17:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 19/06/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2A

16:15-18:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 24/06/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 25/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,470,000(Trước 60 ngày)
16,437,000(Trước 30 ngày)
17,404,000(Trước 15 ngày)
19,338,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

14:00-17:00 (Sun)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 25/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Achievers_1

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 25/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,802,000(Trước 60 ngày)
10,414,000(Trước 30 ngày)
11,027,000(Trước 15 ngày)
12,252,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Achievers_9

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 25/06/2023
Trung tâm: Trang Thi
9,802,000(Trước 60 ngày)
10,414,000(Trước 30 ngày)
11,027,000(Trước 15 ngày)
12,252,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Tue/Sat)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 01/07/2023
Trung tâm: Thuy Khue
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

08:30-10:30 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 02/07/2023
Trung tâm: Pham Hung
21,000,000(Trước 60 ngày)
21,000,000(Trước 30 ngày)
21,000,000(Trước 15 ngày)
21,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/07/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

General English

18:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 04/07/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 10/07/2023
Trung tâm: Trang Thi
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Mon/Wed/Fri09:00-12:00; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 10/07/2023
Trung tâm: Thuy Khue
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 10/07/2023
Trung tâm: Thuy Khue
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 10/07/2023
Trung tâm: Trang Thi
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 10/07/2023
Trung tâm: Thuy Khue
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 10/07/2023
Trung tâm: Trang Thi
15,470,000(Trước 60 ngày)
16,437,000(Trước 30 ngày)
17,404,000(Trước 15 ngày)
19,338,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 10/07/2023
Trung tâm: Trang Thi
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 14/07/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kindy Tots_2

08:00-10:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 15/07/2023
Trung tâm: Pham Hung
13,068,000(Trước 60 ngày)
13,885,000(Trước 30 ngày)
14,702,000(Trước 15 ngày)
16,335,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 17/07/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 17/07/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us