GLN Phạm Hùng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
10-04-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_5
08:00-10:00
Sat
14-04-2018
30
5,940,000 6,311,000 6,683,000 7,425,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
10:15-12:15
Sun
15-04-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_6
10:15-12:15
Sun
15-04-2018
30
5,940,000 6,311,000 6,683,000 7,425,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
15:00-17:00
Sun
15-04-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
16-04-2018
50
40,000,000 42,500,000 45,000,000 50,000,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
14:00-17:00
Mon/Tue/Thu/Sat
19-04-2018
12 8,400,000 (-30%)
12,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:15-21:15
Mon/Wed/Fri
20-04-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Teens_Private
08:00-10:00
Sat
21-04-2018
40
8,533,000 9,066,000 9,599,000 10,666,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
08:00-10:00
Sat
21-04-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
10:15-12:15
Sat
21-04-2018
30
5,940,000 6,311,000 6,683,000 7,425,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
14:00-17:00
Sun
22-04-2018
40 6,930,000 (-30%)
9,900,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
15:00-17:00
Fri/Sun
22-04-2018
20 14,000,000 (-30%)
20,000,000
Đăng ký ngay
Discoverers_6
08:00-10:00
Sun
22-04-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Achievers_7
15:00-17:00
Sun
22-04-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
23-04-2018
60
10,692,000 11,360,000 12,029,000 13,365,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
23-04-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
14:30-16:30
Mon/Wed/Fri
23-04-2018
30 21,000,000 (-30%)
30,000,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
24-04-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
09:00-11:30
Tue/Thu
26-04-2018
60 9,356,000 (-30%)
13,365,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu
26-04-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
26-04-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
GE_Private
14:00-16:00
Sat
28-04-2018
22 12,600,000 (-30%)
18,000,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
08:00-10:00
Sat
28-04-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
English for Teens
08:00-10:00
Sat
28-04-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-05-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
05-05-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_6
08:00-10:00
Sat
05-05-2018
30
5,940,000 6,311,000 6,683,000 7,425,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
14:00-16:00
Sun
06-05-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GOAL & LIFE LESSON
09:00-12:00
Sun
06-05-2018
24 4,536,000 (-30%)
6,480,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_5
10:15-12:15
Sun
06-05-2018
30
5,940,000 6,311,000 6,683,000 7,425,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
07-05-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-05-2018
60 8,836,000 (-30%)
12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11-05-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sun
13-05-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu
15-05-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu
17-05-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
GOAL & LIFE LESSON
17:30-19:00
Mon/Fri
18-05-2018
24
5,184,000 5,508,000 5,832,000 6,480,000
Đăng ký ngay
GOAL & LIFE LESSON
19:15-20:45
Mon/Fri
18-05-2018
24
5,184,000 5,508,000 5,832,000 6,480,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
14:00-16:00
Sat
19-05-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
08:00-10:00
Sat
19-05-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
14:00-16:00
Sun
20-05-2018
45
8,910,000 9,467,000 10,024,000 11,138,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Tue/Thu
24-05-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-05-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
28-05-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.50
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:15-21:15
Tue/Thu
29-05-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
30-05-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
English for Kids
08:00-10:00
Sat
30-05-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
02-06-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
General English
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
04-06-2018
100 13,860,000 (-30%)
19,800,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
04-06-2018
60 8,836,000 (-30%)
12,623,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
04-06-2018
60 8,836,000 (-30%)
12,623,000
Đăng ký ngay
English for Kids
08:00-10:00
Sat
09-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
08:00-10:00
Sat
16-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu18:00-21:00; /Sun17:00-20:00;
21-06-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
22-06-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-06-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
02-07-2018
60 8,836,000 (-30%)
12,623,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
03-07-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
07-07-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
75 11,695,000 (-30%)
16,707,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
4,528,000 4,811,000 5,094,000 5,660,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
MATHEMETHICS
17:30-19:00
Mon/Fri
13-07-2018
24
5,472,000 5,814,000 6,156,000 6,840,000
Đăng ký ngay
MATHEMETHICS
19:15-20:45
Mon/Fri
13-07-2018
24
5,472,000 5,814,000 6,156,000 6,840,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
04-08-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
01-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
06-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-16:00
Sat
13-10-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
03-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
01-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay

GLN TRÀNG THI

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Kindy Tots_4
08:00-10:00
Sat
07-04-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
10:15-12:15
Sun
08-04-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
11-04-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
16:15-18:15
Sun
15-04-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
16-04-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
17-04-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Wed/Fri
18-04-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
20-04-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
27-04-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Trial Teens
16:00-18:00
Sun
29-04-2018
4 0 Đăng ký ngay
Discoverers_4
08:00-10:00
Sun08:00-10:00;
29-04-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_6
14:00-16:00
Sun
06-05-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
10-05-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
14:00-16:00
Sun
13-05-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
10:15-12:15
Sun
13-05-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Trial Speaking
14:00-16:00
Tue
15-05-2018
10 0 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
16-05-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
10:15-12:15
Sat
19-05-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
20-05-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-05-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-05-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Summer Club - Cooking & Bakery
14:00-16:30
Mon/Wed
28-05-2018
15 900,000 Đăng ký ngay
Summer Camp Club- Dance
14:00-16:30
Mon/Wed
28-05-2018
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Kids1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
01-06-2018
100
15,840,000 16,830,000 17,820,000 19,800,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
16:15-18:15
Sun
03-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
10:15-12:15
Sat
09-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
17-06-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Summer Club - Cooking & Bakery
14:00-16:30
Mon/Wed
18-06-2018
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Kids1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
Summer Camp Club- Dance
14:00-16:30
Mon/Wed
18-06-2018
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
19-06-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
22-06-2018
100 13,860,000 (-30%)
19,800,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
16:15-18:15
Sat
30-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
16:15-18:15
Sat
30-06-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
08:00-10:00
Sun
01-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-07-2018
75
13,366,000 14,201,000 15,036,000 16,707,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
Summer Camp Club- Dance
14:00-16:30
Mon/Wed
09-07-2018
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_KIds1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
30
6,037,000 6,414,000 6,791,000 7,546,000
Đăng ký ngay
Summer Club - Cooking & Bakery
14:00-16:30
Mon/Wed
09-07-2018
15 900,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
15-07-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
English for Kids
10:15-12:15
Sun
15-07-2018
60
11,880,000 12,623,000 13,365,000 14,850,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:15-21:15
Mon/Fri18:15-21:15;
16-07-2018
60
10,098,000 10,730,000 11,361,000 12,623,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
01-08-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
15-08-2018
40
7,920,000 8,415,000 8,910,000 9,900,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
19-08-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
16-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
21-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
18-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
16-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Nguyễn Thị Định

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Fri
06-04-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
21-04-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
09:00-11:30
Sat
21-04-2018
10 2,310,000 Đăng ký ngay
Corporation
08:30-10:00
Tue/Thu
24-04-2018
100 159,000,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu
26-04-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
09:00-11:30
Sun
06-05-2018
10 2,310,000 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
07-05-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:15-20:45
Tue/Thu/Sat18:15-20:45;
08-05-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Tue/Thu
08-05-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
11-05-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:15-21:15
Tue/Thu
15-05-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
19-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
14:00-16:30
Tue/Thu
22-05-2018
60 6,549,000 (-30%)
9,356,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
22-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
22-05-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
08-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
08-06-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
18-06-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
27-06-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
09-07-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
10-07-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-07-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-07-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
03-09-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay

JOLO Trần Đại Nghĩa

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11-04-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing I
09:00-11:00
Wed/Fri09:00-11:00;
11-04-2018
12 6,237,000 (-30%)
8,910,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:30-21:30
Mon/Wed/Fri
16-04-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE_Private
12:30-14:00
Tue/Thu12:30-14:00;
17-04-2018
72 56,700,000 (-30%)
81,000,000
Đăng ký ngay
IELTS_Private
09:00-11:00
Mon/Thu09:00-11:00; /Tue09:00-11:00; /Sat09:00-11:
17-04-2018
45 27,720,000 (-30%)
39,600,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-04-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
18:00-20:30
Tue/Thu
24-04-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
26-04-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-04-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-05-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:0 - 21:0
Tue18:0 - 21:0; /Thu18:00-20:30;
03-05-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
03-05-2018
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
04-05-2018
75 9,096,000 (-30%)
12,994,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:30-21:30
Tue/Thu/Sat
05-05-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
07-05-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:30
Mon/Wed/Fri
07-05-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
07-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:30-21:30
Tue/Thu/Sat
10-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
12-05-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
21-05-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
28-05-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
30-05-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
12-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
21-06-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
22-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
25-06-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
12-07-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
18-07-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay

JOLO Võ Văn Tần

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Basic English Usage
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
17-04-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
22-04-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-04-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
24-04-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Achievers_5
18:30-20:00
Mon/Wed/Fri
07-05-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
15-05-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
Achievers_6
18:30-20:00
Mon/Wed/Fri
28-05-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
19-06-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
14:00-17:00
Sat/Sun
07-07-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay

JOLO Thụy Khuê

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Speaking for IELTS I
09:30-11:30
Sat
21-04-2018
10 0 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
22-04-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
24-04-2018
40
7,128,000 7,574,000 8,019,000 8,910,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Fri18:00-21:00; /Wed18:30-21:30;
25-04-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
English for Kids
17:15-18:45
Thu/Sun
03-05-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
English for Kids
19:00-20:30
Thu/Sun
03-05-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
English for Kids
17:15-18:45
Tue/Fri
15-05-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
English for Kids
17:15-18:45
Wed/Sat
16-05-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
22-05-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-05-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
27-05-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
SC_Kids1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
5,046,000 5,361,000 5,676,000 6,307,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
3,622,000 3,849,000 4,075,000 4,528,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
45
5,046,000 5,361,000 5,676,000 6,307,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
28-05-2018
37.5
3,622,000 3,849,000 4,075,000 4,528,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
30-05-2018
60
7,485,000 7,953,000 8,420,000 9,356,000
Đăng ký ngay
English for Kids
17:15-18:45
Wed/Sat
31-05-2018
60
9,504,000 10,098,000 10,692,000 11,880,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
06-06-2018
60 6,757,000 (-30%)
9,653,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
07-06-2018
75
10,395,000 11,045,000 11,695,000 12,994,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
3,622,000 3,849,000 4,075,000 4,528,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
5,046,000 5,361,000 5,676,000 6,307,000
Đăng ký ngay
SC_Kids1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
37.5
3,622,000 3,849,000 4,075,000 4,528,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
18-06-2018
45
5,046,000 5,361,000 5,676,000 6,307,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
24-06-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
29-06-2018
100
11,088,000 11,781,000 12,474,000 13,860,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
02-07-2018
100 9,702,000 (-30%)
13,860,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
5,046,000 5,361,000 5,676,000 6,307,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
3,622,000 3,849,000 4,075,000 4,528,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
45
5,046,000 5,361,000 5,676,000 6,307,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-07-2018
37.5
3,622,000 3,849,000 4,075,000 4,528,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
17-07-2018
60
7,722,000 8,205,000 8,688,000 9,653,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
22-07-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:00-20:00
Tue/Thu/Sat
14-08-2018
100
11,782,000 12,518,000 13,254,000 14,727,000
Đăng ký ngay
Achievers_1
19:15-20:45
Tue/Sat19:15-20:45;
15-08-2018
45
8,019,000 8,520,000 9,022,000 10,024,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
26-08-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
23-09-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
28-10-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
25-11-2018
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
23-12-2018
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Tân Cảng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Pre-School
08:00-09:00
Sat/Sun
21-04-2018
60
13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
Đăng ký ngay
English for Kids
08:00-09:30
Sat/Sun
28-04-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
General English
17:30-19:00
Tue/Thu
05-05-2018
100
20,240,000 21,505,000 22,770,000 25,300,000
Đăng ký ngay
English for Kids
13:30-15:00
Sat/Sun
05-05-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
English for Kids
18:45-20:15
Mon/Wed
14-05-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:30-11:30
Mon/Wed/Fri
11-06-2018
60 11,060,000 (-30%)
15,800,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
17:30-19:00
Tue/Thu
12-06-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Achievers_6
19:10-20:40
Tue/Thu
10-07-2018
45
9,998,000 10,623,000 11,248,000 12,498,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
17:30 - 19:0
Mon/Wed
15-10-2018
60
13,376,000 14,212,000 15,048,000 16,720,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
17:30-19:00
Tue/Thu
30-10-2018
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
17:30 - 19:0
Mon/Wed
27-02-2019
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
17:30-19:00
Tue/Thu
19-03-2019
60
12,848,000 13,651,000 14,454,000 16,060,000
Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn