GLN Phạm Hùng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Mocktest
09:00-12:00
Sat
09-09-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
10:15-12:15
Sat
09-09-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_9
10:15-12:15
Sat
09-09-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Sun
10-09-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
Adventurers_4
15:00-17:00
Sun
10-09-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
11-09-2017
60
9,720,000 10,328,000 10,935,000 12,150,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots Full
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri08:00-11:00; /Mon/Tue/Wed/Thu/F
11-09-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots Half_1
08:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
11-09-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots Half_1
14:00-16:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
11-09-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
12-09-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:0 - 21:0
Tue/Thu
14-09-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
08:00-10:00
Sat
16-09-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sat
16-09-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
08:00-10:00
Sat
16-09-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
08:00-10:00
Sun
17-09-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
18-09-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-09-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Tue/Thu
19-09-2017
60
9,720,000 10,328,000 10,935,000 12,150,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
19-09-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Private
14:00-17:00
Mon/Wed
20-09-2017
21 23,100,000 Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
21-09-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu18:00-21:00; /Sun14:00-17:00;
21-09-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
22-09-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-20:30
Mon/Wed/Fri
22-09-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
08:00-10:00
Sat
23-09-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
14:00-16:00
Sat
23-09-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
14:00-16:00
Sat
23-09-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Adventurers_7
08:00-10:00
Sun
24-09-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
25-09-2017
60
9,720,000 10,328,000 10,935,000 12,150,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
25-09-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
DiscoveryWD_1
18:00-21:00
Tue/Thu
26-09-2017
120
21,600,000 22,950,000 24,300,000 27,000,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu
28-09-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-School
14:00-16:00
Sun
01-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sun
01-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-10-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-10-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
07-10-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
09:00-12:00
Sun
08-10-2017
40 6,300,000 (-30%)
9,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Sun
08-10-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
09-10-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
09-10-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
10-10-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
EFK&FTK_1
08:00-11:00
Sat/Sun08:00-11:00; /Sat/Sun13:00-16:00;
14-10-2017
296
58,608,000 62,271,000 65,934,000 73,260,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
16-10-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-10-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
English for Kids
18:00-20:30
Tue/Thu
19-10-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
English for Kids
08:00-10:00
Sun
29-10-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
14:00-16:00
Sun
29-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
04-11-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
15:00-17:00
Sat
04-11-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-11-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
20-11-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
20-11-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
02-12-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_3
08:00-10:00
Sun
03-12-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_8
10:15-12:15
Sun
03-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_9
15:00-17:00
Sun
03-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sat
16-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_6
10:15-12:15
Sun
17-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_2
14:00-16:00
Sat
17-03-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
14:00-16:00
Sat
13-10-2018
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay

GLN TRÀNG THI

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Discoverers_3
08:00-10:00
Sun08:00-10:00;
10-09-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
11-09-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
13:45-16:45
Tue/Thu/Sat
16-09-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Fri
18-09-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
24-09-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_3
10:15-12:15
Sat
30-09-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
14:00-16:00
Sun
01-10-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Adventurers_5
14:00-16:00
Sun
01-10-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
16:15-18:15
Sun
01-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
03-10-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
03-10-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Thu/Sat
05-10-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_5
10:15-12:15
Sat
07-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
10:15-12:15
Sun
08-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
10-10-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
13-10-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
08:00-10:00
Sat
14-10-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
08:00-10:00
Sat
14-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
14:00-16:00
Sun
15-10-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
16-10-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
17-10-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-10-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
20-10-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
22-10-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sun
22-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu
31-10-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
31-10-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
01-11-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
08:00-10:00
Sun
12-11-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed
13-11-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
13-11-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
18-11-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
19-11-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
23-11-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
01-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
02-12-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
05-12-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_6
08:00-10:00
Sat
09-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
15-12-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
17-12-2017
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Nguyễn Thị Định

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
05-09-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
08-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-11:30
Mon/Tue/Thu
12-09-2017
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
22-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Private
14:30-16:30
Wed/Fri
22-09-2017
10 0 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
25-09-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
26-09-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-20:30
Mon/Wed/Fri
27-09-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu
28-09-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Wed/Fri
29-09-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
09:00-11:30
Sat
30-09-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
03-10-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
10-10-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
10-10-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS
14:00-16:00
Sat
14-10-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
24-10-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
24-10-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
26-10-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
10-11-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
14-11-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
22-11-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
07-12-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
05-01-2018
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
04-06-2018
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay

JOLO Trần Đại Nghĩa

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
IELTS Intensive
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
11-09-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
22-09-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
23-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
09:00-11:00
Sat
23-09-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
29-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
14:00-16:00
Sat
30-09-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
02-10-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
General English
17:30-19:30
Tue/Thu/Sat
03-10-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
08:30-11:30
Tue/Thu/Sat
03-10-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
04-10-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
17:30-19:30
Tue/Thu
07-10-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
09:00-11:00
Tue/Thu/Sat
07-10-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
07-10-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
English for Teens
10:15-12:15
Sun
08-10-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
09-10-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
09-10-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
17:30-19:30
Tue/Thu/Sat
10-10-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Private
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
11-10-2017
15 12,150,000 Đăng ký ngay
General English
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
12-10-2017
100 8,624,000 (-30%)
12,320,000
Đăng ký ngay
Grammar & Vocabulary
14:30-16:30
Mon/Wed/Fri
16-10-2017
40 5,670,000 (-30%)
8,100,000
Đăng ký ngay
TOEIC I
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
16-10-2017
60 3,308,000 (-30%)
4,725,000
Đăng ký ngay
TOEIC II
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
16-10-2017
60 3,308,000 (-30%)
4,725,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
14:00-16:30
Tue/Sat
17-10-2017
60 5,954,000 (-30%)
8,505,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
09:00-11:00
Tue/Thu/Sat
17-10-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
English for Teens
14:30-16:30
Tue/Thu
17-10-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
English for Teens
09:00-11:00
Mon/Wed
18-10-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Tue/Thu/Sat
19-10-2017
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
20-10-2017
40 5,292,000 (-30%)
7,560,000
Đăng ký ngay
English for Teens
09:00-11:00
Sat
21-10-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
English for Teens
10:15-12:15
Sun
22-10-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
23-10-2017
40 5,670,000 (-30%)
8,100,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:00
Tue/Thu/Sat
24-10-2017
60 5,954,000 (-30%)
8,505,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
02-11-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
15-11-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay

JOLO Võ Văn Tần

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
06-09-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
16-09-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
17-10-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
24-10-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
26-10-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
30-10-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
07-11-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
14-11-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
11-12-2017
100
10,710,000 11,380,000 12,049,000 13,388,000
Đăng ký ngay

JOLO Thụy Khuê

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Speaking for IELTS I
09:00-11:00
Tue
19-09-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
General English
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
20-09-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
General English
17:45-19:30
Tue/Thu/Sat
22-09-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
General English
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
26-09-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
27-09-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
English for Communication_1
14:30 - 16:30
Thu
28-09-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
29-09-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
15:00-17:00
Sat
30-09-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
01-10-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Discoverers_5
10:30-12:30
Sun
01-10-2017
60
8,640,000 9,180,000 9,720,000 10,800,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
13-10-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Tue/Thu/Sat
17-10-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
19-10-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
21-10-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Thu/Sat
21-10-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Sat
21-10-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
17:45-19:15
Tue/Thu/Sat
24-10-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
24-10-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
29-10-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Wed18:00-21:00; /Sat14:00-17:00;
08-11-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-11:00
Tue09:00-11:00; /Sat14:00-17:00;
14-11-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
18-11-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
26-11-2017
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Tân Cảng

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
GE Intermediate
08:00-09:30
Mon/Wed
11-09-2017
100 14,000,000 (-30%)
20,000,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
17:30-18:30
Mon/Wed
13-09-2017
30
6,080,000 6,460,000 6,840,000 7,600,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:00
Wed/Fri
25-09-2017
100
18,400,000 19,550,000 20,700,000 23,000,000
Đăng ký ngay
General English
19:10-20:40
Tue/Thu/Sat
13-10-2017
60
11,680,000 12,410,000 13,140,000 14,600,000
Đăng ký ngay
General English
08:00-09:30
Tue/Thu/Sat
14-11-2017
60 14,000,000 (-30%)
20,000,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
18:45-20:15
Mon/Wed
04-12-2017
60
11,680,000 12,410,000 13,140,000 14,600,000
Đăng ký ngay
Pre-School
17:30-18:30
Mon/Wed
27-12-2017
30
6,080,000 6,460,000 6,840,000 7,600,000
Đăng ký ngay
Pre-School
17:30-18:30
Mon/Wed
16-04-2018
30
6,080,000 6,460,000 6,840,000 7,600,000
Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn