GLN KEANGNAM

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Discoverers_3
14:00-16:00
Sat
13-05-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
10:15-12:15
Sun
14-05-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
15-05-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
16-05-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
08:00-10:00
Sat
20-05-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Adventurers_7
10:15-12:15
Sun
21-05-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
22-05-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Mon/Tue/Wed
22-05-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
22-05-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
14:00-17:00
Tue/Thu
23-05-2017
40 6,300,000 (-30%)
9,000,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-20:30
Tue/Thu
25-05-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
08:00-10:00
Sat
27-05-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Adventurers_6
08:00-10:00
Sun
28-05-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_1
15:00-17:00
Sun
28-05-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_9
09:00-11:00
Sun
28-05-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
29-05-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Private
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
29-05-2017
32,5 32,500,000 Đăng ký ngay
SC_FTK
13:30-16:00
Mon/Wed/Fri
29-05-2017
22.5
4,939,000 5,247,000 5,556,000 6,173,500
Đăng ký ngay
SC_FTK
13:30-16:00
Mon/Wed/Fri
29-05-2017
22.5
4,939,000 5,247,000 5,556,000 6,173,500
Đăng ký ngay
SC_Kids1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Tots
13:30-16:00
Mon/Wed/Fri
29-05-2017
22.5
4,939,000 5,247,000 5,556,000 6,173,500
Đăng ký ngay
SC_Club_Cooking & Bakery
13:30-16:00
Tue/Thu
30-05-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Club_Dance
13:30-16:00
Tue/Thu
30-05-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Club_Reading & Writing
13:30-16:00
Tue/Thu
30-05-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Club_Arts
13:30-16:00
Tue/Thu
30-05-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
03-06-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_7
16:15-18:15
Sat
03-06-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
08:00-12:00
Sun
04-06-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
05-06-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:01-12:01
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
05-06-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
06-06-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Adventurers_6
14:00-16:00
Sat
10-06-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_5
10:15-12:15
Sat
10-06-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS
09:00-12:00
Sun
11-06-2017
30 4,725,000 (-30%)
6,750,000
Đăng ký ngay
Discoverers_1
14:00-16:00
Sun
11-06-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Adventurers_7
08:00-10:00
Sun
11-06-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sun
11-06-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
English for Communication_2
18:00-20:00
Mon/Wed/Fri
12-06-2017
72
11,664,000 12,393,000 13,122,000 14,580,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
12-06-2017
60
9,720,000 10,328,000 10,935,000 12,150,000
Đăng ký ngay
General English
08:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
12-06-2017
100 12,600,000 (-30%)
18,000,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
13-06-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:00
Tue/Thu/Sat
13-06-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
14-06-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu
15-06-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
16-06-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
English for Kids
14:00-16:00
Sat
17-06-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Discoverers_5
10:15-12:15
Sat
18-06-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
10:15-12:15
Sun
18-06-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
19-06-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:01-12:01
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
19-06-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
19-06-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Kids1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_FTK
13:30-16:00
Mon/Wed/Fri
19-06-2017
22.5
4,939,000 5,247,000 5,556,000 6,173,500
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Tots
13:30-16:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
22.5
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu
20-06-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:0 - 21:0
Tue/Thu
20-06-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
SC_Club_Reading & Writing
13:30-16:00
Tue/Thu
20-06-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Club_STEM
13:30-16:00
Tue/Thu
20-06-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Club_Dance
13:30-16:00
Tue/Thu
20-06-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Club_Cooking & Bakery
13:30-16:00
Tue/Thu
20-06-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Club_Arts
13:30-16:00
Tue/Thu
20-06-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
21-06-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
22-06-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
26-06-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
01-07-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
English for Kids
14:00-16:00
Sat
01-07-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sun
02-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
English for Kids
08:00-10:00
Sat
08-07-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
English for Kids
10:15-12:15
Sat
08-07-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
English for Kids
14:00-16:00
Sat
08-07-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sat
08-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sat
08-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
English for Kids
10:15-12:15
Sun
09-07-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
14:00-16:00
Sun
09-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sun
09-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-School
10:15-12:15
Sun
09-07-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
SC_FTK
13:30-16:00
Mon/Wed/Fri
10-07-2017
22.5
4,939,000 5,247,000 5,556,000 6,173,500
Đăng ký ngay
SC_KIds1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_KIds2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu
11-07-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Summer Club - Cooking & Bakery
13:30-16:00
Tue/Thu
11-07-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Club_Dance
13:30-16:00
Tue/Thu
11-07-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
Summer Camp Club - STEM
13:30-16:00
Tue/Thu
11-07-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
Summer Camp Club - Reading & Writing
13:30-16:00
Tue/Thu
11-07-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
Summer Camp Club_ Arts
13:30-16:00
Tue/Thu
11-07-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
14-07-2017
60
9,720,000 10,328,000 10,935,000 12,150,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
17-07-2017
40
7,200,000 7,650,000 8,100,000 9,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu
18-07-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
18-07-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:01-12:01
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
24-07-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
05-08-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
14:00-17:00
Sun
13-08-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
English for Teens
15:00-17:00
Sun
20-08-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_7
10:15-12:15
Sun
20-08-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sat
26-08-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
09-09-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_6
10:15-12:15
Sat
16-09-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
10:15-12:15
Sun
01-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
07-10-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
14:00-16:00
Sun
29-10-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
04-11-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sat
02-12-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_8
10:15-12:15
Sun
03-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-School
08:00-10:00
Sat
16-12-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay

GLN TRÀNG THI

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
12-05-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
12-05-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
14:00-17:00
Mon/Fri14:00-17:00;
12-05-2017
60 8,033,000 (-30%)
11,475,000
Đăng ký ngay
Discoverers_4
09:00-11:00
Sun
14-05-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Private
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
17-05-2017
40 68,175,000 Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu
18-05-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
22-05-2017
100 12,600,000 (-30%)
18,000,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
25-05-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Fri
26-05-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
14:00-16:30
Tue/Thu/Sat
27-05-2017
100 12,600,000 (-30%)
18,000,000
Đăng ký ngay
English for Teens
09:30-11:30
Sun
28-05-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
SC_Club_Arts
14:00-16:30
Mon/Wed
29-05-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
Summer Club - Cooking & Bakery
14:00-16:30
Mon/Wed
29-05-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Club_Dance
14:00-16:30
Mon/Wed
29-05-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_KIds1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_KIds1
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
29-05-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Kids2
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
29-05-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
29-05-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
29-05-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
29-05-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
29-05-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
31-05-2017
75 10,632,000 (-30%)
15,188,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
14:00-16:00
Thu/Sat
03-06-2017
100 13,388,000 (-30%)
19,125,000
Đăng ký ngay
Discoverers_3
15:00-17:00
Sat
03-06-2017
60
10,800,000 11,475,000 12,150,000 13,500,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_3
15:00-17:00
Sun
04-06-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
07-06-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Thu/Sat
08-06-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_8
15:00-17:00
Sun
11-06-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Thu/Sat
15-06-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
09:30-11:30
Sat
17-06-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
18-06-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Kindy Tots_4
09:30-11:30
Sun
18-06-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Summer Club - Cooking & Bakery
14:00-16:30
Mon/Wed
19-06-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
Summer Camp Club_ Arts
14:00-16:30
Mon/Wed
19-06-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_KIds1
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
19-06-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_KIds1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
Summer Camp Club- Dance
14:00-16:30
Mon/Wed
19-06-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
19-06-2017
22.5
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
19-06-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
19-06-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
19-06-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
19-06-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
22-06-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-06-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
Kindy Tots_2
09:30-11:30
Sun
25-06-2017
30
5,400,000 5,738,000 6,075,000 6,750,000
Đăng ký ngay
Adventurers_7
09:30-11:30
Sun
02-07-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
03-07-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
03-07-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Summer Club - Cooking & Bakery
14:00-16:30
Mon/Wed
10-07-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
Summer Camp Club_ Arts
14:00-16:30
Mon/Wed
10-07-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
Summer Camp Club- Dance
14:00-16:30
Mon/Wed
10-07-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
SC_KIds1
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_KIds1
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
10-07-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Kids2
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
10-07-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_Kids3
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
10-07-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_Teens2
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Kids3
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Teens2
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
10-07-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
SC_Tots
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
10-07-2017
30
5,488,000 5,831,000 6,174,000 6,859,500
Đăng ký ngay
SC_Tots
14:00-16:30
Tue/Thu/Fri
10-07-2017
22.5
4,939,000 5,248,000 5,557,000 6,174,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:30-21:00
Tue/Thu
13-07-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
14-07-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Adventurers_5
15:00-17:00
Sat
15-07-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
16-07-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
22-07-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
General English
18:30-21:00
Wed/Fri
04-08-2017
100
14,400,000 15,300,000 16,200,000 18,000,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
18-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
20-08-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
GE Upper-Intermediate
18:30-21:00
Mon/Wed
23-08-2017
100
15,300,000 16,256,000 17,213,000 19,125,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
23-08-2017
75
12,150,000 12,910,000 13,669,000 15,188,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-08-2017
60
9,180,000 9,754,000 10,328,000 11,475,000
Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
24-09-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
22-10-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
19-11-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
Mocktest
09:00-12:00
Sun
17-12-2017
3 500,000 Đăng ký ngay

JOLO Nguyễn Thị Định

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
15-05-2017
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
18:00-21:00
Mon/Wed
29-05-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:0 - 21:0
Tue/Thu
30-05-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Tue/Thu
30-05-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
01-06-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
English for Communication_1
14:00-16:30
Sat
03-06-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
09:00-11:00
Sat
03-06-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
05-06-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:20-21:20
Tue/Thu/Sat18:20-21:20;
10-06-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
14-06-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
19-06-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Tue/Thu
04-07-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
05-07-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
10-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
11-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
18-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
18:00-20:30
Tue/Thu
20-07-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
27-07-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
GE Intermediate
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
29-07-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
02-08-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
02-08-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
07-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
08-08-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Tue/Thu
08-08-2017
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
14-08-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
14-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
16-08-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
21-08-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-08-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
18:00-21:00
Tue/Thu/Sun
05-09-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
General English
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
18-09-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
19-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
20-09-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
25-09-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
25-09-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay

JOLO Trần Đại Nghĩa

Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
GE Intermediate
18:00-19:30
Tue/Thu/Sat
16-05-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Corporation
16:00-18:00
Wed
17-05-2017
30 40,500,000 Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
18-05-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
22-05-2017
40 5,292,000 (-30%)
7,560,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
24-05-2017
40 5,670,000 (-30%)
8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
19:30-21:30
Wed/Fri
31-05-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS I
14:00-16:00
Sat
03-06-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
English for Teens
10:15-12:15
Sun
04-06-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
05-06-2017
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
17:30-19:30
Tue/Thu/Sat
06-06-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
07-06-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
General English
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
08-06-2017
100 8,624,000 (-30%)
12,320,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
08-06-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
08-06-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
Private
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
09-06-2017
15 12,150,000 Đăng ký ngay
Speaking for IELTS I
09:00-11:00
Sat
10-06-2017
10 2,100,000 Đăng ký ngay
General English
14:00-16:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
12-06-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
12-06-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
English for Teens
14:30-16:30
Tue/Thu
13-06-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
14-06-2017
60 6,143,000 (-30%)
8,775,000
Đăng ký ngay
English for Teens
09:00-11:00
Mon/Wed
14-06-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
09:00-11:00
Tue/Thu/Sat
15-06-2017
60 5,954,000 (-30%)
8,505,000
Đăng ký ngay
General English
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
16-06-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Grammar & Vocabulary
14:30-16:30
Mon/Wed/Fri
16-06-2017
40 5,670,000 (-30%)
8,100,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
16-06-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
17:30-19:30
Mon/Wed
16-06-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
GE Elementary
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
19-06-2017
60
6,804,000 7,229,000 7,655,000 8,505,000
Đăng ký ngay
TOEIC I
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
19-06-2017
60 3,308,000 (-30%)
4,725,000
Đăng ký ngay
TOEIC II
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
19-06-2017
60 3,308,000 (-30%)
4,725,000
Đăng ký ngay
Writing for IELTS
09:30-11:30
Tue/Thu/Sat
20-06-2017
30 4,725,000 (-30%)
6,750,000
Đăng ký ngay
English for Teens
09:00-11:00
Sat
24-06-2017
40
5,040,000 5,355,000 5,670,000 6,300,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
09:00-11:30
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
03-07-2017
100 8,820,000 (-30%)
12,600,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
03-07-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
11-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
17:30-19:30
Tue/Thu/Sat
11-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
21-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
07-08-2017
60
7,560,000 8,033,000 8,505,000 9,450,000
Đăng ký ngay

JOLO Võ Văn Tần

// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //
Khoá học Lịch
Bắt đầu
(d-m-y)
Thời gian
(h)
Học phí (VND)
Giá đăng ký trước 60 ngày
Giá đăng ký trước 30 ngày
Giá đăng ký trước 15 ngày
Giá đăng ký trước 14 ngày
Đăng ký
Mocktest
//
09:00-12:00
Sat
13-05-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
IELTS Introduction
//
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
26-05-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
//
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
29-05-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Mocktest
//
09:00-12:00
Sat
03-06-2017
3 500,000 Đăng ký ngay
SC_Kids2
//
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
05-06-2017
30
4,320,000 4,590,000 4,860,000 5,400,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
//
13:30-16:00
Mon/Wed/Fri
05-06-2017
22.5
3,240,000 3,443,000 3,645,000 4,050,000
Đăng ký ngay
SC_Club_Arts
//
13:30-16:00
Tue/Thu
06-06-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
IELTS Intensive
//
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
12-06-2017
75
9,450,000 10,041,000 10,632,000 11,813,000
Đăng ký ngay
Basic English Usage
//
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
26-06-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Intensive
//
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
26-06-2017
75 8,269,000 (-30%)
11,813,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
//
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
26-06-2017
30
4,320,000 4,590,000 4,860,000 5,400,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
//
13:30-16:00
Mon/Wed/Fri
26-06-2017
22.5
3,240,000 3,443,000 3,645,000 4,050,000
Đăng ký ngay
Pre-IELTS
//
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
27-06-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
SC_Club_Arts
//
13:30-16:00
Tue/Thu
27-06-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
GE Intermediate
//
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri18:00-20:30;
03-07-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
Speaking & Writing II
//
18:00-21:00
Wed/Fri
05-07-2017
40
6,480,000 6,885,000 7,290,000 8,100,000
Đăng ký ngay
GE Pre-Intermediate
//
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
11-07-2017
100
10,080,000 10,710,000 11,340,000 12,600,000
Đăng ký ngay
IELTS Introduction
//
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
17-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
//
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
17-07-2017
30
4,320,000 4,590,000 4,860,000 5,400,000
Đăng ký ngay
SC_Kids2
//
13:30-16:00
Mon/Wed/Fri
17-07-2017
22.5
3,240,000 3,443,000 3,645,000 4,050,000
Đăng ký ngay
SC_Club_Arts
//
13:30-16:00
Tue/Thu
18-07-2017
15 900,000 Đăng ký ngay
Pre-IELTS
//
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
24-07-2017
60
7,020,000 7,459,000 7,898,000 8,775,000
Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn
Và kiểm tra trình độ miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn