Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

GE_Private

12:00-13:00 (Tue/Thu12:00-13:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 07/03/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
33,000,000(Trước 60 ngày)
33,000,000(Trước 30 ngày)
33,000,000(Trước 15 ngày)
33,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 07/03/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

07:00-09:00 (Tue/Thu07:00-09:00; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 09/03/2023
Trung tâm: Pham Hung
24,000,000(Trước 60 ngày)
24,000,000(Trước 30 ngày)
24,000,000(Trước 15 ngày)
24,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

19:00-21:00 (Thu19:00-21:00; /Sun17:00-19:00; )
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 09/03/2023
Trung tâm: Pham Hung
5,200,000(Trước 60 ngày)
5,200,000(Trước 30 ngày)
5,200,000(Trước 15 ngày)
5,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

17:30-18:30 (Mon/Fri17:30-18:30; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 10/03/2023
Trung tâm: Tan Cang
13,050,000(Trước 60 ngày)
13,050,000(Trước 30 ngày)
13,050,000(Trước 15 ngày)
13,050,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

17:00-18:30 (Tue17:00-18:30; /Sat13:30-15:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 11/03/2023
Trung tâm: VHSC
13,500,000(Trước 60 ngày)
13,500,000(Trước 30 ngày)
13,500,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 12/03/2023
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Elementary

18:00-20:00 (Mon/Fri18:00-20:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 13/03/2023
Trung tâm: Vo Van Tan
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

14:30 - 16:30 (Mon/Wed)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 15/03/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

18:00-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 15/03/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 18/03/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

10:0 - 11:30 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 20/03/2023
Trung tâm: Tan Cang
22,264,000(Trước 60 ngày)
23,656,000(Trước 30 ngày)
25,047,000(Trước 15 ngày)
27,830,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 20/03/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:15-21:00 (Mon/Wed18:15-21:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 22/03/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,470,000(Trước 60 ngày)
16,437,000(Trước 30 ngày)
17,404,000(Trước 15 ngày)
19,338,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2A

19:00-21:00 (Wed19:00-21:00; /Sat16:00-18:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 22/03/2023
Trung tâm: VHSC
13,376,000(Trước 60 ngày)
14,212,000(Trước 30 ngày)
15,048,000(Trước 15 ngày)
16,720,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:30-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 24/03/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 24/03/2023
Trung tâm: Trang Thi
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Tue/Sat)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 25/03/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

14:00-17:00 (Sun)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 26/03/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Sun18:00-21:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 26/03/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2A

16:15-18:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 26/03/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2A

14:00-16:00 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 26/03/2023
Trung tâm: Trang Thi
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

16:15-18:15 (Sun)
Thời gian học: 51h
Khai giảng: 26/03/2023
Trung tâm: Trang Thi
63,864,000(Trước 60 ngày)
63,864,000(Trước 30 ngày)
63,864,000(Trước 15 ngày)
63,864,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 28/03/2023
Trung tâm: Thuy Khue
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:30-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 31/03/2023
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Array

14:00-17:00 (Sun)
Thời gian học: 3h
Khai giảng: 02/04/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
399,000(Trước 60 ngày)
399,000(Trước 30 ngày)
399,000(Trước 15 ngày)
399,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 04/04/2023
Trung tâm: Thuy Khue
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 10/04/2023
Trung tâm: Trang Thi
15,470,000(Trước 60 ngày)
16,437,000(Trước 30 ngày)
17,404,000(Trước 15 ngày)
19,338,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

General English

18:30-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 14/04/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,197,000(Trước 60 ngày)
12,959,000(Trước 30 ngày)
13,721,000(Trước 15 ngày)
15,246,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 18/04/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

14:00-17:00 (Sat/Sun)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 22/04/2023
Trung tâm: Vo Van Tan
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 25/04/2023
Trung tâm: Thuy Khue
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
5,940,000(Trước 60 ngày)
6,311,000(Trước 30 ngày)
6,683,000(Trước 15 ngày)
7,425,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: Thuy Khue
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 29/05/2023
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 02/06/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 02/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 02/06/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Thuy Khue
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 05/06/2023
Trung tâm: Thuy Khue
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

08:30-10:30 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 02/07/2023
Trung tâm: Pham Hung
21,000,000(Trước 60 ngày)
21,000,000(Trước 30 ngày)
21,000,000(Trước 15 ngày)
21,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Mon/Wed/Fri09:00-12:00; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 10/07/2023
Trung tâm: Thuy Khue
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us