Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

IELTS_Private

19:00-20:30 (Tue19:00-20:30; /Sat19:00-21:00; /Sun14:30-16:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 03/10/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,000,000(Trước 60 ngày)
12,000,000(Trước 30 ngày)
12,000,000(Trước 15 ngày)
12,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

17:30-19:30 (Mon/Wed/Fri17:30-19:30; /Sun10:00-12:00; )
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 06/10/2021
Trung tâm: Tan Cang
12,000,000(Trước 60 ngày)
12,000,000(Trước 30 ngày)
12,000,000(Trước 15 ngày)
12,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

13:30-15:00 (Mon13:30-15:00; )
Thời gian học: 1.5h
Khai giảng: 11/10/2021
Trung tâm: Vo Van Tan
1,500,000(Trước 60 ngày)
1,500,000(Trước 30 ngày)
1,500,000(Trước 15 ngày)
1,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

13:30-15:00 (Mon/Wed/Fri13:30-15:00; )
Thời gian học: 10.5h
Khai giảng: 13/10/2021
Trung tâm: Vo Van Tan
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Array

08:30-10:30 (Sat08:30-10:30; /Sat14:00-16:00; /Sat16:00-18:00; )
Thời gian học: 11h
Khai giảng: 16/10/2021
Trung tâm: Trang Thi
399,000(Trước 60 ngày)
399,000(Trước 30 ngày)
399,000(Trước 15 ngày)
399,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 19/10/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 23/10/2021
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

10:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 24/10/2021
Trung tâm: Thuy Khue
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 25/10/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
7,896,000(Trước 60 ngày)
8,390,000(Trước 30 ngày)
8,883,000(Trước 15 ngày)
9,870,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:30-21:30 (Tue/Thu18:30-21:30; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 26/10/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 16/11/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 07/12/2021
Trung tâm: Pham Hung
9,024,000(Trước 60 ngày)
9,588,000(Trước 30 ngày)
10,152,000(Trước 15 ngày)
11,280,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 05/01/2022
Trung tâm: Vo Van Tan
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us