Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Pre-IELTS (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 31/01/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 31/01/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 01/02/2023
Trung tâm: Vo Van Tan
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 02/02/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:30-11:30 (Sat/Sun09:30-11:30; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 04/02/2023
Trung tâm: VGP
21,120,000(Trước 60 ngày)
22,440,000(Trước 30 ngày)
23,760,000(Trước 15 ngày)
26,400,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

14:00-17:00 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 05/02/2023
Trung tâm: Pham Hung
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 07/02/2023
Trung tâm: Vo Van Tan
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 07/02/2023
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:00-20:00 (Wed18:00-20:00; /Sat14:00-16:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 08/02/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,450,000(Trước 60 ngày)
15,450,000(Trước 30 ngày)
15,450,000(Trước 15 ngày)
15,450,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

18:00-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 08/02/2023
Trung tâm: Pham Hung
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Wed/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 08/02/2023
Trung tâm: Trang Thi
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 09/02/2023
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

18:00-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 10/02/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 10/02/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

14:00-17:00 (Sun)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 12/02/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 12/02/2023
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 12/02/2023
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:30-21:30 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 13/02/2023
Trung tâm: Thuy Khue
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 13/02/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 13/02/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 14/02/2023
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

18:00-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 23/02/2023
Trung tâm: Thuy Khue
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 28/02/2023
Trung tâm: Trang Thi
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:30-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 24/03/2023
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us