Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

IELTS_Private

15:00-17:00 (Tue/Fri15:00-17:00; )
Thời gian học: 10h
Khai giảng: 22/07/2022
Trung tâm: VHSC
10,000,000(Trước 60 ngày)
10,000,000(Trước 30 ngày)
10,000,000(Trước 15 ngày)
10,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

13:00-15:00 (Wed/Sat13:00-15:00; )
Thời gian học: 4h
Khai giảng: 27/07/2022
Trung tâm: VHSC
1,400,000(Trước 60 ngày)
1,400,000(Trước 30 ngày)
1,400,000(Trước 15 ngày)
1,400,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

09:30-11:30 (Wed/Fri09:30-11:30; )
Thời gian học: 4h
Khai giảng: 27/07/2022
Trung tâm: VHSC
1,600,000(Trước 60 ngày)
1,600,000(Trước 30 ngày)
1,600,000(Trước 15 ngày)
1,600,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Mon/Fri18:00-21:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 29/07/2022
Trung tâm: Pham Hung
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 31/07/2022
Trung tâm: Pham Hung
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

15:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 01/08/2022
Trung tâm: Pham Hung
20,000,000(Trước 60 ngày)
20,000,000(Trước 30 ngày)
20,000,000(Trước 15 ngày)
20,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:30-21:30 (Tue/Thu18:30-21:30; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 02/08/2022
Trung tâm: Pham Hung
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 02/08/2022
Trung tâm: Thuy Khue
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 08/08/2022
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 08/08/2022
Trung tâm: Trang Thi
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 09/08/2022
Trung tâm: Trang Thi
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat18:00-21:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 13/08/2022
Trung tâm: Thuy Khue
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

14:00-17:00 (Sat/Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 13/08/2022
Trung tâm: Trang Thi
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 13/08/2022
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 16/08/2022
Trung tâm: Vo Van Tan
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 16/08/2022
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 16/08/2022
Trung tâm: Pham Hung
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Array

14:00-17:00 (Sun)
Thời gian học: 3h
Khai giảng: 21/08/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
399,000(Trước 60 ngày)
399,000(Trước 30 ngày)
399,000(Trước 15 ngày)
399,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Mon/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 25/08/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 25/08/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 26/08/2022
Trung tâm: Trang Thi
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 30/08/2022
Trung tâm: Vo Van Tan
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

14:00-17:00 (Sat14:00-17:00; /Sun18:00-21:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 17/09/2022
Trung tâm: Tan Cang
21,120,000(Trước 60 ngày)
22,440,000(Trước 30 ngày)
23,760,000(Trước 15 ngày)
26,400,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 27/09/2022
Trung tâm: VGP
21,120,000(Trước 60 ngày)
22,440,000(Trước 30 ngày)
23,760,000(Trước 15 ngày)
26,400,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 22/11/2022
Trung tâm: Vo Van Tan
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us