Lịch khai giảng

Khoá học Học phí ưu đãi khi đóng sớm Học phí gốc

IELTS_Private

19:00-21:00 (Tue/Wed)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 15/05/2024
Trung tâm: VGP
39,000,000(Trước 60 ngày)
39,000,000(Trước 30 ngày)
39,000,000(Trước 15 ngày)
39,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:00-20:00 (Wed18:00-20:00; /Thu15:00-17:00; )
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 15/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
24,000,000(Trước 60 ngày)
24,000,000(Trước 30 ngày)
24,000,000(Trước 15 ngày)
24,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:30-20:30 (Mon/Thu/Sat18:30-20:30; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 16/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
17,200,000(Trước 60 ngày)
17,200,000(Trước 30 ngày)
17,200,000(Trước 15 ngày)
17,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

18:00-20:30 (Sat18:00-20:30; /Sun13:30-16:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 18/05/2024
Trung tâm: Tan Cang
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 21/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

14:00-17:00 (Tue/Wed/Fri14:00-17:00; /Sat18:00-21:00; )
Thời gian học: 50h
Khai giảng: 21/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
22,360,000(Trước 60 ngày)
22,360,000(Trước 30 ngày)
22,360,000(Trước 15 ngày)
22,360,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:00-20:00 (Wed/Thu18:00-20:00; )
Thời gian học: 10h
Khai giảng: 22/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
12,000,000(Trước 60 ngày)
12,000,000(Trước 30 ngày)
12,000,000(Trước 15 ngày)
12,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Thu/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 23/05/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 26/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 27/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

18:30-20:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 28/05/2024
Trung tâm: VGP
14,850,000(Trước 60 ngày)
14,850,000(Trước 30 ngày)
14,850,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 28/05/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:30-20:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 28/05/2024
Trung tâm: Vo Van Tan
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Fri/Sat09:00-12:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 29/05/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Thu/Sun09:00-12:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 30/05/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Thuy Khue
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri09:00-12:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: VHSC
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri09:00-12:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Thuy Khue
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Thuy Khue
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

15:00-17:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
24,000,000(Trước 60 ngày)
24,000,000(Trước 30 ngày)
24,000,000(Trước 15 ngày)
24,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

09:00-12:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Trang Thi
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-11:30 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

19:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 04/06/2024
Trung tâm: Vo Van Tan
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:15-21:15 (Mon/Wed18:15-21:15; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 12/06/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 16/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

14:00-16:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 17/06/2024
Trung tâm: Vo Van Tan
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 23/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/07/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 08/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 08/07/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri09:00-12:00; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 08/07/2024
Trung tâm: Thuy Khue
8,686,000(Trước 60 ngày)
9,228,000(Trước 30 ngày)
9,771,000(Trước 15 ngày)
10,857,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 08/07/2024
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Reinforcement

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 08/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
14,890,000(Trước 60 ngày)
15,820,000(Trước 30 ngày)
16,751,000(Trước 15 ngày)
18,612,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 14/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
15,510,000(Trước 60 ngày)
16,480,000(Trước 30 ngày)
17,449,000(Trước 15 ngày)
19,388,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: Thuy Khue
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: Trang Thi
15,470,000(Trước 60 ngày)
16,437,000(Trước 30 ngày)
17,404,000(Trước 15 ngày)
19,338,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

14:00-17:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri14:00-17:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: VHSC
11,880,000(Trước 60 ngày)
12,623,000(Trước 30 ngày)
13,365,000(Trước 15 ngày)
14,850,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
16,720,000(Trước 60 ngày)
17,765,000(Trước 30 ngày)
18,810,000(Trước 15 ngày)
20,900,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09:00-12:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 15/07/2024
Trung tâm: Tran Dai Nghia
14,256,000(Trước 60 ngày)
15,147,000(Trước 30 ngày)
16,038,000(Trước 15 ngày)
17,820,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

14:00-16:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 22/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
36,000,000(Trước 60 ngày)
36,000,000(Trước 30 ngày)
36,000,000(Trước 15 ngày)
36,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

15:00-17:00 (Fri)
Thời gian học: 20h
Khai giảng: 09/08/2024
Trung tâm: Pham Hung
24,000,000(Trước 60 ngày)
24,000,000(Trước 30 ngày)
24,000,000(Trước 15 ngày)
24,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]