Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/08/2019
Trung tâm: Trang Thi
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Fri18:00-21:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 05/08/2019
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:30-21:30 (Mon18:30-21:30; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/08/2019
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
7,896,000(Trước 60 ngày)
8,390,000(Trước 30 ngày)
8,883,000(Trước 15 ngày)
9,870,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 06/08/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 07/08/2019
Trung tâm: Pham Hung
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 09/08/2019
Trung tâm: Vo Van Tan
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 09/08/2019
Trung tâm: Pham Hung
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

13:00-17:00 (Sun)
Thời gian học: 27h
Khai giảng: 11/08/2019
Trung tâm: Tan Cang
6,336,000(Trước 60 ngày)
6,732,000(Trước 30 ngày)
7,128,000(Trước 15 ngày)
7,920,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

15:00-17:00 (Mon/Tue/Thu15:00-17:00; /Wed/Fri09:00-11:00; /Sat0)
Thời gian học: 22h
Khai giảng: 12/08/2019
Trung tâm: Thuy Khue
22,000,000(Trước 60 ngày)
22,000,000(Trước 30 ngày)
22,000,000(Trước 15 ngày)
22,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

15:00-17:00 (Wed/Thu/Sat)
Thời gian học: 35h
Khai giảng: 14/08/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
34,650,000(Trước 60 ngày)
34,650,000(Trước 30 ngày)
34,650,000(Trước 15 ngày)
34,650,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking for IELTS

18:00-20:30 (Wed)
Thời gian học: 10h
Khai giảng: 14/08/2019
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
2,310,000(Trước 60 ngày)
2,310,000(Trước 30 ngày)
2,310,000(Trước 15 ngày)
2,310,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 15/08/2019
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/08/2019
Trung tâm: Pham Hung
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Writing for IELTS

09:00-11:00 (Sat)
Thời gian học: 10h
Khai giảng: 17/08/2019
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
2,310,000(Trước 60 ngày)
2,310,000(Trước 30 ngày)
2,310,000(Trước 15 ngày)
2,310,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

17:30-19:30 (Mon/Fri17:30-19:30; /Sat09:00-12:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 19/08/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 19/08/2019
Trung tâm: Pham Hung
9,024,000(Trước 60 ngày)
9,588,000(Trước 30 ngày)
10,152,000(Trước 15 ngày)
11,280,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS A

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 21/08/2019
Trung tâm: Vo Van Tan
6,480,000(Trước 60 ngày)
6,885,000(Trước 30 ngày)
7,290,000(Trước 15 ngày)
8,100,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 22/08/2019
Trung tâm: Pham Hung
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

19:30-21:30 (Mon/Fri19:30-21:30; /Wed18:00-21:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 23/08/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 25/08/2019
Trung tâm: Pham Hung
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction A

19:30-21:00 (Sat19:30-21:00; /Sun13:00-16:00; )
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 31/08/2019
Trung tâm: Tan Cang
10,560,000(Trước 60 ngày)
11,220,000(Trước 30 ngày)
11,880,000(Trước 15 ngày)
13,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 03/09/2019
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 03/09/2019
Trung tâm: Pham Hung
9,024,000(Trước 60 ngày)
9,588,000(Trước 30 ngày)
10,152,000(Trước 15 ngày)
11,280,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/09/2019
Trung tâm: Vo Van Tan
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 04/09/2019
Trung tâm: Trang Thi
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 04/09/2019
Trung tâm: Trang Thi
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 06/09/2019
Trung tâm: Pham Hung
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

14:30-17:30 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 15/09/2019
Trung tâm: Pham Hung
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 18/09/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Wed/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 18/09/2019
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 20/09/2019
Trung tâm: Trang Thi
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 21/09/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 24/09/2019
Trung tâm: Pham Hung
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 25/09/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
7,896,000(Trước 60 ngày)
8,390,000(Trước 30 ngày)
8,883,000(Trước 15 ngày)
9,870,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 28/09/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 29/09/2019
Trung tâm: Pham Hung
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/10/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 16/10/2019
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 22/10/2019
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 25/10/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
7,896,000(Trước 60 ngày)
8,390,000(Trước 30 ngày)
8,883,000(Trước 15 ngày)
9,870,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

17:30-19:30 (Mon/Fri17:30-19:30; /Sat09:00-12:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 04/11/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

19:30-21:30 (Mon/Fri19:30-21:30; /Wed18:00-21:00; )
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 08/11/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 15/11/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 16/11/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
7,896,000(Trước 60 ngày)
8,390,000(Trước 30 ngày)
8,883,000(Trước 15 ngày)
9,870,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

09:00-12:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 26/11/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
7,896,000(Trước 60 ngày)
8,390,000(Trước 30 ngày)
8,883,000(Trước 15 ngày)
9,870,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 04/12/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/12/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
7,896,000(Trước 60 ngày)
8,390,000(Trước 30 ngày)
8,883,000(Trước 15 ngày)
9,870,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 07/12/2019
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 24/01/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
7,896,000(Trước 60 ngày)
8,390,000(Trước 30 ngày)
8,883,000(Trước 15 ngày)
9,870,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 01/02/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 03/02/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us