Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

IELTS_Private

17:00-19:00 (Tue17:00-19:00; /Sat09:00-11:00; /Sun08:00-10:00; )
Thời gian học: 8h
Khai giảng: 30/03/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
3,200,000(Trước 60 ngày)
3,200,000(Trước 30 ngày)
3,200,000(Trước 15 ngày)
3,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

14:00-15:30 (Wed)
Thời gian học: 15h
Khai giảng: 31/03/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
16,500,000(Trước 60 ngày)
16,500,000(Trước 30 ngày)
16,500,000(Trước 15 ngày)
16,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

16:30-18:30 (Wed16:30-18:30; /Fri15:00-17:00; )
Thời gian học: 8h
Khai giảng: 31/03/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
8,800,000(Trước 60 ngày)
8,800,000(Trước 30 ngày)
8,800,000(Trước 15 ngày)
8,800,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

15:00-17:00 (Mon/Wed/Thu/Fri)
Thời gian học: 12h
Khai giảng: 01/04/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
13,200,000(Trước 60 ngày)
13,200,000(Trước 30 ngày)
13,200,000(Trước 15 ngày)
13,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 01/04/2021
Trung tâm: Thuy Khue
7,896,000(Trước 60 ngày)
8,390,000(Trước 30 ngày)
8,883,000(Trước 15 ngày)
9,870,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

14:00-17:00 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 04/04/2021
Trung tâm: Pham Hung
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:30-21:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 06/04/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 06/04/2021
Trung tâm: Vo Van Tan
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:0 - 21:0 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 08/04/2021
Trung tâm: Pham Hung
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS_Private

14:00-16:00 (Mon/Wed/Fri14:00-16:00; /Sat09:00-11:00; )
Thời gian học: 8h
Khai giảng: 10/04/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
8,000,000(Trước 60 ngày)
8,000,000(Trước 30 ngày)
8,000,000(Trước 15 ngày)
8,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

08:30-12:00 (Sun)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 11/04/2021
Trung tâm: Pham Hung
9,024,000(Trước 60 ngày)
9,588,000(Trước 30 ngày)
10,152,000(Trước 15 ngày)
11,280,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 14/04/2021
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 14/04/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 16/04/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 19/04/2021
Trung tâm: Trang Thi
14,100,000(Trước 60 ngày)
14,981,000(Trước 30 ngày)
15,863,000(Trước 15 ngày)
17,625,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:15-21:15 (Tue/Thu)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 22/04/2021
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
7,896,000(Trước 60 ngày)
8,390,000(Trước 30 ngày)
8,883,000(Trước 15 ngày)
9,870,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 26/04/2021
Trung tâm: Thuy Khue
12,960,000(Trước 60 ngày)
13,770,000(Trước 30 ngày)
14,580,000(Trước 15 ngày)
16,200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 29/04/2021
Trung tâm: Trang Thi
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 04/05/2021
Trung tâm: Pham Hung
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 05/05/2021
Trung tâm: Trang Thi
9,024,000(Trước 60 ngày)
9,588,000(Trước 30 ngày)
10,152,000(Trước 15 ngày)
11,280,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 14/05/2021
Trung tâm: Trang Thi
15,200,000(Trước 60 ngày)
16,150,000(Trước 30 ngày)
17,100,000(Trước 15 ngày)
19,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09:00-12:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 18/05/2021
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 20/05/2021
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 21/05/2021
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 26/05/2021
Trung tâm: Vo Van Tan
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 14/06/2021
Trung tâm: Tran Dai Nghia
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18:00-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 75h
Khai giảng: 17/06/2021
Trung tâm: Thuy Khue
10,800,000(Trước 60 ngày)
11,475,000(Trước 30 ngày)
12,150,000(Trước 15 ngày)
13,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us