Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

GE_Private

13:00-14:00 (Wed/Fri13:00-14:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 12/01/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

18:00-19:30 (Wed/Sat18:00-19:30; )
Thời gian học: 10h
Khai giảng: 15/01/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,100,000(Trước 60 ngày)
11,100,000(Trước 30 ngày)
11,100,000(Trước 15 ngày)
11,100,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

14:00-16:00 (Sun14:00-16:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 16/01/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
12,000,000(Trước 60 ngày)
12,000,000(Trước 30 ngày)
12,000,000(Trước 15 ngày)
12,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

19:00-21:00 (Mon/Thu/Fri19:00-21:00; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 17/01/2022
Trung tâm: Tan Cang
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 10/02/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:00-21:00 (Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 11/02/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

17:00-19:00 (Sat/Sun17:00-19:00; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 12/02/2022
Trung tâm: Vo Van Tan
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us