Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

GE_Private

16:00-18:00 (Tue/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 11/02/2020
Trung tâm: Pham Hung
22,500,000(Trước 60 ngày)
22,500,000(Trước 30 ngày)
22,500,000(Trước 15 ngày)
22,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:00-20:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 17/02/2020
Trung tâm: Pham Hung
15,840,000(Trước 60 ngày)
16,830,000(Trước 30 ngày)
17,820,000(Trước 15 ngày)
19,800,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Elementary

18:00-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 17/02/2020
Trung tâm: Thuy Khue
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

09:00-12:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 21/02/2020
Trung tâm: Thuy Khue
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

09:00-12:00 (Sun)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 23/02/2020
Trung tâm: Pham Hung
15,840,000(Trước 60 ngày)
16,830,000(Trước 30 ngày)
17,820,000(Trước 15 ngày)
19,800,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:30-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 28/02/2020
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:30-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 28/02/2020
Trung tâm: Trang Thi
15,840,000(Trước 60 ngày)
16,830,000(Trước 30 ngày)
17,820,000(Trước 15 ngày)
19,800,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:30-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 04/03/2020
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Elementary

18:15-20:45 (Mon/Wed/Fri18:15-20:45; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 11/03/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 24/03/2020
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us