Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

GE Elementary

09:30-11:00 (Mon/Tue/Thu/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 21/07/2022
Trung tâm: Vo Van Tan
16,800,000(Trước 60 ngày)
17,850,000(Trước 30 ngày)
18,900,000(Trước 15 ngày)
21,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

09:30-11:00 (Tue/Thu/Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 21/07/2022
Trung tâm: Vo Van Tan
16,800,000(Trước 60 ngày)
17,850,000(Trước 30 ngày)
18,900,000(Trước 15 ngày)
21,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

19:30-21:30 (Wed/Fri)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 22/07/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

17:00-18:30 (Sat17:00-18:30; /Sun13:30-15:00; )
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 23/07/2022
Trung tâm: Tan Cang
18,000,000(Trước 60 ngày)
18,000,000(Trước 30 ngày)
18,000,000(Trước 15 ngày)
18,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

18:00-19:30 (Tue18:00-19:30; /Sat15:00-16:30; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 26/07/2022
Trung tâm: Vo Van Tan
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

19:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 26/07/2022
Trung tâm: Vo Van Tan
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

18:15-19:15 (Mon/Wed)
Thời gian học: 9h
Khai giảng: 27/07/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
3,600,000(Trước 60 ngày)
3,600,000(Trước 30 ngày)
3,600,000(Trước 15 ngày)
3,600,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

19:00-21:00 (Wed19:00-21:00; /Sun14:00-16:00; )
Thời gian học: 40h
Khai giảng: 27/07/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
14,000,000(Trước 60 ngày)
14,000,000(Trước 30 ngày)
14,000,000(Trước 15 ngày)
14,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE_Private

18:00-21:00 (Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat/Sun)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 30/07/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 09/08/2022
Trung tâm: Vo Van Tan
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Intermediate

18:30-21:30 (Mon/Fri18:30-21:30; )
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 12/08/2022
Trung tâm: Thuy Khue
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Elementary

18:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 25/08/2022
Trung tâm: Nguyen Thi Dinh
7,392,000(Trước 60 ngày)
7,854,000(Trước 30 ngày)
8,316,000(Trước 15 ngày)
9,240,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Pre-Intermediate

18:30-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 29/08/2022
Trung tâm: Trang Thi
15,840,000(Trước 60 ngày)
16,830,000(Trước 30 ngày)
17,820,000(Trước 15 ngày)
19,800,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

GE Elementary

18:30-21:00 (Mon/Wed/Fri)
Thời gian học: 90h
Khai giảng: 07/09/2022
Trung tâm: Tran Dai Nghia
11,088,000(Trước 60 ngày)
11,781,000(Trước 30 ngày)
12,474,000(Trước 15 ngày)
13,860,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us