Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Discoverers_2B

08:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 09/01/2021
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_5A

10:15-11:45 (Sat/Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 09/01/2021
Trung tâm: Tan Cang
13,376,000(Trước 60 ngày)
14,212,000(Trước 30 ngày)
15,048,000(Trước 15 ngày)
16,720,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4A

08:00-10:00 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 17/01/2021
Trung tâm: Trang Thi
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_5A

14:00-16:00 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 17/01/2021
Trung tâm: Trang Thi
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 31/01/2021
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2B

08:00-11:00 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 07/02/2021
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3A

08:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 27/02/2021
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3B

16:15-18:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 27/02/2021
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

16:00-18:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 06/03/2021
Trung tâm: Thuy Khue
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us