Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Kids_Private

10:00-11:00 (Sat/Sun)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 23/07/2022
Trung tâm: Tan Cang
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

09:00-10:00 (Sat/Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 23/07/2022
Trung tâm: Tan Cang
18,000,000(Trước 60 ngày)
18,000,000(Trước 30 ngày)
18,000,000(Trước 15 ngày)
18,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2B

19:30-21:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 25/07/2022
Trung tâm: Tan Cang
13,376,000(Trước 60 ngày)
14,212,000(Trước 30 ngày)
15,048,000(Trước 15 ngày)
16,720,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

17:30-19:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 26/07/2022
Trung tâm: VGP
3,750,000(Trước 60 ngày)
3,750,000(Trước 30 ngày)
3,750,000(Trước 15 ngày)
3,750,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

17:00-18:00 (Wed17:00-18:00; /Sun08:30-09:30; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 31/07/2022
Trung tâm: Tan Cang
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

19:00-20:30 (Tue/Wed/Sun19:00-20:30; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 02/08/2022
Trung tâm: Pham Hung
6,000,000(Trước 60 ngày)
6,000,000(Trước 30 ngày)
6,000,000(Trước 15 ngày)
6,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_5A

19:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 02/08/2022
Trung tâm: Tan Cang
13,376,000(Trước 60 ngày)
14,212,000(Trước 30 ngày)
15,048,000(Trước 15 ngày)
16,720,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

18:00-19:00 (Fri18:00-19:00; /Sat08:30-09:30; )
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 06/08/2022
Trung tâm: Pham Hung
7,500,000(Trước 60 ngày)
7,500,000(Trước 30 ngày)
7,500,000(Trước 15 ngày)
7,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

18:00-19:30 (Tue/Thu)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 11/08/2022
Trung tâm: Tan Cang
13,376,000(Trước 60 ngày)
14,212,000(Trước 30 ngày)
15,048,000(Trước 15 ngày)
16,720,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3B

10:30-12:00 (Sat/Sun10:30-12:00; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 13/08/2022
Trung tâm: Tan Cang
13,376,000(Trước 60 ngày)
14,212,000(Trước 30 ngày)
15,048,000(Trước 15 ngày)
16,720,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_6A

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 14/08/2022
Trung tâm: Trang Thi
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3B

15:00-17:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 27/08/2022
Trung tâm: Thuy Khue
9,926,000(Trước 60 ngày)
10,547,000(Trước 30 ngày)
11,167,000(Trước 15 ngày)
12,408,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us