Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Discoverers_3A

08:00-10:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 20/06/2020
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_5A

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 21/06/2020
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

YLE_Movers

17:00-18:30 (Sat)
Thời gian học: 1.5h
Khai giảng: 27/06/2020
Trung tâm: Trang Thi
200,000(Trước 60 ngày)
200,000(Trước 30 ngày)
200,000(Trước 15 ngày)
200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3A

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 28/06/2020
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4A

19:30-21:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 30/06/2020
Trung tâm: Tan Cang
11,280,000(Trước 60 ngày)
11,985,000(Trước 30 ngày)
12,690,000(Trước 15 ngày)
14,100,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

YLE_Movers

18:00-19:30 (Fri)
Thời gian học: 1h
Khai giảng: 03/07/2020
Trung tâm: Pham Hung
200,000(Trước 60 ngày)
200,000(Trước 30 ngày)
200,000(Trước 15 ngày)
200,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3B

16:30-18:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 08/07/2020
Trung tâm: Tan Cang
11,280,000(Trước 60 ngày)
11,985,000(Trước 30 ngày)
12,690,000(Trước 15 ngày)
14,100,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4B

10:15-11:45 (Sat/Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 11/07/2020
Trung tâm: Tan Cang
11,280,000(Trước 60 ngày)
11,985,000(Trước 30 ngày)
12,690,000(Trước 15 ngày)
14,100,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2A

08:00-10:00 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 12/07/2020
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3A

14:00-16:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 01/08/2020
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

09:00-10:00 (Sat/Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 15/08/2020
Trung tâm: Tan Cang
11,280,000(Trước 60 ngày)
11,985,000(Trước 30 ngày)
12,690,000(Trước 15 ngày)
14,100,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us