Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Discoverers_1B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 22/03/2020
Trung tâm: Trang Thi
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4A

10:15-12:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 28/03/2020
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

19:05-20:05 (Tue/Thu19:05-20:05; /Sun11:05-12:05; )
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 31/03/2020
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

18:00-19:00 (Tue/Thu18:00-19:00; /Sun10:00-11:00; )
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 31/03/2020
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2B

18:15-19:15 (Tue/Thu18:15-19:15; /Sat15:00-17:00; )
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 31/03/2020
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_3B

17:20-18:20 (Thu/Sat/Sun)
Thời gian học: 43h
Khai giảng: 04/04/2020
Trung tâm: Pham Hung
8,893,000(Trước 60 ngày)
9,449,000(Trước 30 ngày)
10,004,000(Trước 15 ngày)
11,116,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

10:15-12:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 04/04/2020
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_5B

19:35-20:35 (Tue/Thu19:35-20:35; /Sun10:15-12:15; )
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 05/04/2020
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

08:00-10:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 11/04/2020
Trung tâm: Trang Thi
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2A

08:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 11/04/2020
Trung tâm: Pham Hung
12,408,000(Trước 60 ngày)
13,184,000(Trước 30 ngày)
13,959,000(Trước 15 ngày)
15,510,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 12/04/2020
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_6B

14:00-16:00 (Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 12/04/2020
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us