Lịch khai giảng

Khoá học Học phí ưu đãi khi đóng sớm Học phí gốc

Discoverers_4B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 26/05/2024
Trung tâm: Trang Thi
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4B

19:30-21:00 (Mon/Fri)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 27/05/2024
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

09:30-10:30 (Sat/Sun09:30-10:30; )
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 01/06/2024
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4A

10:15-12:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 01/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

08:30-10:00 (Sat)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 01/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
10,500,000(Trước 60 ngày)
10,500,000(Trước 30 ngày)
10,500,000(Trước 15 ngày)
10,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

08:00-10:00 (Sun)
Thời gian học: 24h
Khai giảng: 02/06/2024
Trung tâm: Pham Hung
9,584,000(Trước 60 ngày)
9,584,000(Trước 30 ngày)
9,584,000(Trước 15 ngày)
9,584,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

19:00-21:00 (Mon)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 01/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
15,420,000(Trước 60 ngày)
15,420,000(Trước 30 ngày)
15,420,000(Trước 15 ngày)
15,420,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_4A

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 21/07/2024
Trung tâm: Pham Hung
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

17:00-18:00 (Tue/Thu)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 23/07/2024
Trung tâm: Tan Cang
14,714,000(Trước 60 ngày)
15,633,000(Trước 30 ngày)
16,553,000(Trước 15 ngày)
18,392,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

English for Kids

10:15-12:15 (Sat)
Thời gian học: 60h
Khai giảng: 09/11/2024
Trung tâm: Pham Hung
13,649,000(Trước 60 ngày)
14,502,000(Trước 30 ngày)
15,355,000(Trước 15 ngày)
17,061,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ


    [recaptcha]