Lịch khai giảng

Khoá họcHọc phí ưu đãi khi đóng sớmHọc phí gốc

Kids_Private

13:30-15:30 (Sat)
Thời gian học: 36h
Khai giảng: 02/11/2019
Trung tâm: Pham Hung
9,000,000(Trước 60 ngày)
9,000,000(Trước 30 ngày)
9,000,000(Trước 15 ngày)
9,000,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2B

10:15-12:15 (Sun)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 03/11/2019
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Kids_Private

10:15-11:45 (Sun)
Thời gian học: 30h
Khai giảng: 10/11/2019
Trung tâm: Pham Hung
7,500,000(Trước 60 ngày)
7,500,000(Trước 30 ngày)
7,500,000(Trước 15 ngày)
7,500,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

18:00-19:30 (Mon/Wed)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 11/11/2019
Trung tâm: Tan Cang
8,460,000(Trước 60 ngày)
8,989,000(Trước 30 ngày)
9,518,000(Trước 15 ngày)
10,575,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2B

16:30-18:00 (Mon/Wed)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 11/11/2019
Trung tâm: Tan Cang
8,460,000(Trước 60 ngày)
8,989,000(Trước 30 ngày)
9,518,000(Trước 15 ngày)
10,575,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1A

14:00-16:00 (Sat)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 16/11/2019
Trung tâm: Trang Thi
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_1B

08:00-12:00 (Sat)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 23/11/2019
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2A

14:00-16:00 (Sat)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 23/11/2019
Trung tâm: Trang Thi
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2B

14:00-16:00 (Sat)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 23/11/2019
Trung tâm: Trang Thi
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_6B

14:00-16:00 (Sat)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 23/11/2019
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

Discoverers_2B

16:15-18:15 (Sat)
Thời gian học: 45h
Khai giảng: 07/12/2019
Trung tâm: Pham Hung
9,306,000(Trước 60 ngày)
9,888,000(Trước 30 ngày)
10,470,000(Trước 15 ngày)
11,633,000(Trước 14 ngày)
Đăng ký ngay

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

Nhận ngay học bổng
1.000.000 VNĐ khi đăng ký
kiểm tra trình độ

Call Us